Protokoll utskottssammanträde 2016/17:16

Finansutskottets protokoll 2016/17:16

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:16

Datum

2016-11-29

Tid

Kl. 11.00-11.35

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Kommissionens förslag om ändringar i förordningen om Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi)

Överläggning med finansminister Magdalena Andersson om kommissionens förslag om ändringar i förordningen om Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi).

Underlag för överläggningen utgjordes av en muntlig föredragning av

finansministern, promemorian (dnr. Fi2016/3269), samt faktapromemorian 2016/17:FPM9. Finansutskottet informerades första gången om kommissionens förslag den 29 september 2016.

Ordförande konstaterade att det fanns stöd för regeringens nu redovisade ståndpunkt.

Vid överläggningen deltog även tjänstemän från finansdepartementet.

M-ledamoten anmälde avvikande mening enligt bilaga 2.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:15.

§ 3

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (FiU3)

Utskottet inledde behandlingen av proposition 2016/17:1. Utgiftsområde 25, motioner och yttrande.

Ärendet bordlades.

§ 4

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen (FiU5)

Utskottet inledde behandlingen av proposition 2016/17:1. Utgiftsområde 27 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk (FiU14)
Utskottet inledde behandlingen av proposition 2016/17:22.

Ärendet bordlades.

§ 6

Kommissionens arbetsprogram för 2017

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över

Kommissionens arbetsprogram för 2017.

Utskottet beslutade att lämna yttrande.

Ärendet bordlades.

§ 7

Nästa sammanträde

Torsdag 1 december kl. 10.30.

Vid protokollet

Pia Sandberg

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:16

– – –

§ 1-7

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

-

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Emil Källström (C)

-

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Marie Granlund (S)

-

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

X

Ulla Andersson (V)

X

Jakob Forssmed (KD)

X

Niklas Karlsson (S)

-

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Adnan Dibrani (S)

X

Anette Åkesson (M)

O

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

X

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

O

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande


Bilaga 2 till protokoll 2016/17:16

Avvikande mening gällande beslutet om en förlängning av Efsi fram till 2020 (M).

Vi motsätter oss en förlängning då den sker för tidigt och på för svaga grunder. Förslaget om förlängning har kommit bara lite drygt ett år efter att Efsi lanserades och två år innan nuvarande Efsi-reglering går ut. Det gör att utvärderingen av projekt ännu inte kunnat visa på några effekter för jobb och tillväxt. Dessutom finns gott om utrymme kvar inom den befintliga Efsi-garantin, enligt bland annat EU:s revisionsrätt. Revisionsrätten pekar också på att det nya förslaget kommer för tidigt och baseras på bristande underlag och evidens.

Vi ser också vissa frågetecken kring de ekonomiska konsekvenserna av en förlängning av Efsi. I regeringens fakta-PM om förslaget står ”Förlängningen av Efsi innebär inga omedelbara inbetalningar av medel från medlemsstaterna till EU-budgeten eller till EIB”.

Effekten på längre sikt beskrivs dock inte, vilket gör beslutsunderlaget allt för begränsat.

Maria Plass (M)

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.