Protokoll utskottssammanträde 2016/17:16

Kulturutskottets protokoll 2016/17:16

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:16

DATUM

Tisdagen den 24 januari 2017

TID

Kl. 11.00–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2016/17:15 av den 12 januari 2017.

§ 2

En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel (KrU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:35 En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel samt följdmotioner (jfr prot. 2016/17:14.2 och 2016/17:15.2).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2016/17:KrU3 justerades.

M-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Information om EU-frågor

Kulturråd Mikael Schultz, svenska representationen i Bryssel, informerade i aktuella EU-frågor (kultur, medier och idrott) och besvarade frågor från utskottets ledamöter

Under denna punkt närvarade nämndehandläggaren Helena Fridman Konstantinidou, EU-nämnden samt de politiska sekreterarna Thomas Böhlmark (M) och Karl Efraimsson (SD).

§ 4

Kultur för alla (KrU5)

Utskottet behandlade motioner om kultur för alla.

Ärendet bordlades.

§ 5

Fråga om överlämnande av motionsyrkanden till konstitutionsutskottet

Utskottet beslutade att överlämnade motion 2016/17:340 av Robert Hannah (L) yrkanden 3 och 4 till konstitutionsutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandena.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 1037-2016/17).

§ 7

Vårens planering

Kanslichefen informerade om vårens arbete i utskottet.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottets beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 31 januari 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2016/17:16

– – – §§

1–8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

Quicklund, Saila (M)

D

Wiechel, Björn (S) Tjl.

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Wallentheim, Anna (S) Tjl.

Bengtsson, Angelika (SD)

Eliasson, Bengt (L)

D

Dinamarca, Rossana (V)

Utbult, Roland (KD)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S) Tjl.

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

Lohman, Eva (M)

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Vakant

Sundin, Cassandra (SD)

D

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

D

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

D

Rönnmark, Marie-Louise (S)

D

Adelsbo, Christer (S)

D

Vikström, Anna (S)

D

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande