Protokoll utskottssammanträde 2016/17:16

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:16

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:16

DATUM

2017-01-17

TID

11.00 – 11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Ny ledamot och ny tjänsteman

Ordförande hälsade Petra Ekerum (S) välkommen som ny arbetande suppleant i utskottet. Även kansliets nya föredragande, Nina Liljeqvist hälsades välkommen liksom utskottsassistenten Anna Klefborg, åter efter avslutad föräldraledighet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:15.

§ 3

Biologisk mångfald (MJU8)

Utskottet behandlade motioner om biologisk mångfald.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kommissionens förslag om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM (2016) 786.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkomna EU-dokument m.m.

Inkomna EU-dokument m.m. enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 6

Information från Jordbruksverket

Tisdagen den 24 januari 2017 informerar Jordbruksverkets ledning utskottet om aktuella frågor.

§ 7

Uppföljnings- och utvärderingsgruppen

Utskottet beslutade att Sara Karlsson (S) ersätter Jan-Olof Larsson (S) i uppföljnings- och utvärderingsgruppen.

§ 8

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 19 januari 2017 kl. 08.00.

Vid protokollet

Justeras den 24 januari 2017

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:16

§ 1-8

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

Isak From (S)

X

Johan Hultberg (M) tjl. t.o.m. 2017-02-26

-

Sara Karlsson (S)

X

Martin Kinnunen (SD)

X

Åsa Coenraads (M)

X

Johan Büser (S)

X

Stina Bergström (MP)

X

Gunilla Nordgren (M)

X

Monica Haider (S)

X

Anders Forsberg (SD)

O

Lars Tysklind (L)

X

Jens Holm (V)

X

Lars-Axel Nordell (KD)

X

Marianne Pettersson (S)

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

O

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

O

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Nina Lundström (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

Roland Gustbée (M) extra suppleant t.o.m. 2017-02-26

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

MILJÖ- OCH

JORDBRUKSUTSKOTTET

2017-01-17

Bilaga 2 till protokoll 2016/17:16

Till MJU inkomna EU-dokument m.m. 12 december 2016 – 11 januari 2017

Beteckning

Rubrik

KOM- dokument

 

KOM(2016) 786

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om integrerad statistik över jordbruksföretag och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1166/2008 och (EU) nr 1337/2011

KOM(2016) 793

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Fastställande av formellt erkännande av att ett antal av unionslagstiftningens rättsakter på miljöområdet som antagits enligt rådets direktiv 91/692/EEG har blivit obsoleta

KOM(2016) 796

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av ordningen för särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna

KOM(2016) 797

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av det särskilda programmet för vissa regioner beroende på dessa regioners avsides läge och ökaraktär (Posei)

KOM(2016) 807

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om EGFJ:s utgifter System för tidig varning nr 11-12/2016

KOM(2016) 808

KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT om medlemsstaternas erfarenheter vad gäller Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/41/EG av den 6 maj 2009 om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer omarbetning) för perioden 2009–2014

KOM(2016) 814

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN i enlighet med artikel 138.7 i Reach-förordningen för att granska om tillämpningsområdet för artikel 60.3 bör utökas till ämnen som enligt artikel 57 f har hormonstörande egenskaper som inger lika stora betänkligheter som andra ämnen som förtecknas som ämnen som inger mycket stora betänkligheter

KOM(2016) 874

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén (Mål 4 i kommissionens meddelande av den 11 februari 2003 om att uppdatera och förenkla unionens lagstiftning [KOM(2003) 71 slutlig]) om formellt erkännande av att ett antal rättsakter i unionslagstiftningen på jordbruksområdet har blivit föråldrade

KOM(2017) 4

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2016/1903 om fastställande för 2017 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön

KOM(2017) 6

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 294.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av en förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)

KOM(2017) 55

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 5.1.2017 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/2122 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i vissa medlemsstater

K- dokument

K(2016) 8105

Kommissionens genomförandebeslut av den 9.12.2016 om tillfällig saluföring av utsäde av vissa sorter av arten Beta vulgaris L. som inte uppfyller kraven i rådets direktiv 2002/54/EG

K(2016) 8106

Kommissionens genomförandebeslut av den 9.12.2016 om tillfällig saluföring av utsäde av Hordeum vulgare L. av sorten Scrabble som inte uppfyller kraven i rådets direktiv 66/402/EEG

K(2016) 8142

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 9.12.2016

om antagande av en tionde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Medelhavsregionen

K(2016) 8182

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 9.12.2016

om antagande av en fjärde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den biogeografiska Svartahavsregionen

K(2016) 8183

Kommissionens genomförandebeslut av den 9.12.2016 om antagande av en sjätte uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den makaronesiska biogeografiska regionen

K(2016) 8184

Kommissionens genomförandebeslut av den 9.12.2016 om antagande av en tionde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den boreala biogeografiska regionen

K(2016) 8185

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 9.12.2016

om antagande av en tionde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den alpina biogeografiska regionen

K(2016) 8189

Kommissionens genomförandebeslut av den 9.12.2016 om antagande av en åttonde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den pannoniska biogeografiska regionen

K(2016) 8191

Kommissionens genomförandebeslut av den 9.12.2016 om antagande av en tionde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den kontinentala biogeografiska regionen

K(2016) 8193

Kommissionens genomförandebeslut av den 9.12.2016 om antagande av en tionde uppdatering av listan över områden av gemenskapsintresse i den atlantiska biogeografiska regionen

K(2016) 8388

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 16.12.2016 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2015/1849 om åtgärder för att förhindra att skadegörare introduceras i och sprids inom unionen vad gäller vissa grönsaker med ursprung i Ghana

K(2016) 8441

RÄTTELSE av den 19.12.2016 till bilagan till kommissionens delegerade förordning av den 20 oktober 2016 om upprättande av en utkastplan för vissa demersala fisken i Medelhavet (C(2016)6606 final)

K(2016) 8803

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 4.1.2017 om godkännande av vissa laboratorier i Marocko och Taiwan för att utföra serologiska tester för kontroll av rabiesvaccins effektivitet hos hundar, katter och illrar

K(2016) 8835

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 15.12.2016 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/2122 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i vissa medlemsstater

K(2016) 8846

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 15.12.2016 om godkännande av den arbetsplan som Sverige lämnat in för datainsamling inom sektorn för fiske och vattenbruk för perioden 2017–2019

K(2016) 8951

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 20.12.2016 om månatliga utbetalningar från EGFJ för utgifter som verkställts av

utbetalningsställen i medlemsstaterna i november 2016

K(2016) 8953

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 20.12.2016 om tilläggsbetalningar eller avdrag som ska göras för att justera EGFJ: s månadsbetalningar för utgifter som verkställts av medlemsstaternas utbetalande organ för budgetåret 2016

K(2016) 8977

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 21.12.2016 om ändring av bilagan till genomförandebeslut (EU) 2016/2122 om skyddsåtgärder i samband med utbrott av högpatogen aviär influensa av subtyp H5N8 i vissa medlemsstater

Fakta-PM

2016/17:FPM49

Förordning om statistik över jordbruksföretag

2016/17:FPM50

Ny förordning om spritdrycker

Rådsmöten

Rapport från TTE 1 dec. 2016

Rapport från TTE (transport) den 1 december 2016

Rapport från Jordbruks- och fiskeråd 12-13 dec. 2016

Rapport från möte i Jordbruks- och fiskerådet den 12-13 december 2016

Rapport från Miljöråd 19 dec. 2016

Rapport från rådets möte (miljöministrarna) den 19 december 2016

Övrigt

10755/16

Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) - Antagen av rådet den 19 december 2016

PE 34/16

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.