Protokoll utskottssammanträde 2016/17:16

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:16

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:16

DATUM

2016-12-01

TID

10.30–11.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:15

§ 2

EU-frågor på det socialpolitiska området


Statssekreterare Therese Svanström Andersson m.fl., Socialdepartementet, återrapporterade från Epsco-rådets möte den 13 oktober 2016.

§ 3

EU-frågor på det socialpolitiska området

Statssekreterare Therese Svanström Andersson m.fl., Socialdepartementet, informerade utskottet om den årliga tillväxtöversikten, kommissionens kommande förslag om en europeisk pelare för sociala rättigheter samt kommissionens förslag om en revidering av förordningen om samordning av det sociala trygghetssystemen (883/2004).

§ 4

EU-frågor på det migrationspolitiska området

Statssekreterare Lars Westbratt m.fl., Justitiedepartementet, återrapporterade från Rif-rådets möte den 13–14 oktober 2016.

§ 5

EU-frågor på det migrationspolitiska området

Statssekreterare Lars Westbratt m.fl. Justitiedepartementet, informerade utskottet om kommissionens förslag om revidering av Dublinförordningen, KOM(2016) 270, reviderad förordning om det europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo), KOM(2016) 272, reviderat mottagandedirektiv, KOM(2016) 465, skyddsgrundsförordning, KOM(2016) 466, asylprocedurförordning, KOM(2016) 467 och EU-gemensamt system för vidarebosättning, KOM(2016) 468.

§ 6

Reviderad Eurodacförordning

Utskottet överlade med statssekreterare Lars Westbratt m.fl. Justitiedepartementet.

Underlaget utgjordes av kommissionens förslag till reviderad Eurodacförordning, KOM(2016) 272 och en promemoria upprättad av Justitiedepartementet (EMA) den 30 november 2016.

Regeringens ståndpunkt angiven i promemorian var:

Sverige välkomnar kommissionens förslag. En reviderad förordning kan bidra till det praktiska genomförandet av ett nytt, mer solidariskt, gemensamt asylsystem.

Det är också positivt om ett nytt Eurodacsystem kan bidra till att fler minderåriga som befinner sig i EU kan identifieras, i syfte att motverka exploatering av barn och återfinna barn som har separerats från sina familjer.

Bästa möjliga balans mellan behovet av att behandla fler personuppgifter och skyddet av den personliga integriteten och respekt för de barn som ska registreras måste dock eftersträvas när fingeravtryck ska tas. Det är även viktigt vid behandlingen av känsliga personuppgifter, särskilt som det kan röra sig om personer med skyddsbehov. 

Kommissions förslag syftar också till att underlätta återvändandearbetet, vilket är en viktig fråga för Sverige, när antalet avslagna asylansökningar i medlemsstaterna kan förväntas öka.

Regeringen kan ställa sig bakom ordförandeskapets kompromissförslag om en partiell allmän inriktning, med beaktande av bland annat att man ska återkomma till de delar av texten som rör övriga förslag beträffande det gemensamma europeiska asylsystemet när en överenskommelse har nåtts avseende dessa.

Utgångspunkten är att eventuella utgifter på statens budget eller på

EU-budgeten kan hanteras genom omprioriteringar inom beslutade ekonomiska ramar.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 6 december kl. 11.00

Vid protokollet

Justeras den 6 december 2016


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:16

§ 1–3

§ 4-5

6-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

X

Mikael Cederbratt (M)

X

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

X

Jennie Åfeldt (SD)

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

X

Yilmaz Kerimo (S)

Solveig Zander (C)

X

O

Rickard Persson (MP)

X

X

X

Vakant

Kerstin Nilsson (S)

X

X

X

Linus Bylund (SD)

X

X

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

X

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

Aron Modig (KD)

X

X

X

Teresa Carvalho (S)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

X

Tina Ghasemi (M)

X

X

X

Johanna Haraldsson (S)

X

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

Patrik Björck (S)

Markus Wiechel (SD)

Jörgen Warborn (M)

Paula Holmqvist (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Serkan Köse (S)

Heidi Karlsson (SD)

X

X

X

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

X

X

X

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

O

O

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (SD)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Tomas Eneroth (S)

Johanna Jönsson (C)

X

O

O

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

Eva Lindh (S), extra suppleant

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.