Protokoll utskottssammanträde 2016/17:16

Trafikutskottets protokoll 2016/17:16

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:16

DATUM

2016-12-15

TID

Kl. 10.00 – 11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information om 5G

Jonas Wessel, chef för spektrumavdelningen på PTS, Torbjörn Lundahl, chef för Ericssons nationella forskningssatsningar, Martin Pehrsson, nätansvarig på Telia och Magnus Österholm på Telenor informerade om femte generationens mobilnät.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:15.

§ 3

Kommissionens arbetsprogram 2017

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2017, KOM(2016) 710.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

§ 4


§ 5

Inkomna EU-dokument

Utskottet behandlade sammanställningen av inkomna EU-dokument från tiden 12 september – 13 december 2016.

Sammanställningen lades till handlingarna.

Utskottets delegationsresa till Nederländerna 5-7 oktober 2016

Utskottet godkände redogörelsen av delegationsresan till Nederländerna.

§ 6

Utfrågning om framtidens it-infrastruktur

Utskottet godkände programmet för den offentliga utfrågningen den 2 februari 2017.

§ 7
§ 8

Tack till utskottets ledamöter och personal

Ordförande framförde sitt tack till utskottets ledamöter och till personalen på utskottets kansli för gott samarbete under hösten 2016. Hon önskade alla God Jul och Gott Nytt År.

Vice ordföranden uttalade sin och utskottets uppskattning över det förtjänstfulla sätt på vilket ordföranden lett utskottets arbete och önskade henne God Jul och Gott Nytt År.

Utskottet framförde sitt tack till föredragande Anders Dahlin som börjar arbeta på Justitiedepartementet efter årsskiftet.

Fråga om bemyndigande för ordförande att justera dagens protokoll

Utskottet beslutade att bemyndiga åt ordförande att justera dagens protokoll.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 19 januari 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Josefine Tolleman

Justeras

2016-12-16

Karin Svensson Smith

–

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:16

§ 1-9

§

§

§

LEDAMÖTER

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

Pia Nilsson (S)

X

Suzanne Svensson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

Tony Wiklander (SD)

X

Sten Bergheden (M)

X

Leif Pettersson (S)

X

Anders Åkesson (C)

X

Boriana Åberg (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Per Klarberg (SD)

Nina Lundström (L)

X

Emma Wallrup (V)

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

Erik Ottoson (M)

O

Rikard Larsson (S)

O

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Anders Schröder (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.