Protokoll utskottssammanträde 2016/17:16

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:16

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:16

DATUM

2017–01–19

09:30–10:40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Sammanträdets öppnande
Arbetet i FN:s säkerhetsråd

Krister Örnfjäder (S), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, öppnade sammanträdet och välkomnade chefen för FN-enheten Efraim Gomez, UD och kansliråd Tomas Wiklund, gruppchef för SR-samordningen för information om arbetet i FN:s säkerhetsråd.

Kenneth G Forslund (S) fortsatte att leda sammanträdet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:15

§ 3

Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 (PGU) (UU5)

Utskottet beslutade att inom ramen för beredningen av ärendet, inhämta regeringens interna handlingsplaner om politik för global utveckling. Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:182 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kanslimeddelanden

Informerades om att:

– Riksdagen arrangerar Öppet hus den 25 mars, kl. 12:30–16:00.
Intresseanmälan delades på bordet.

– kansliet fortsätter planeringen för utskottsresor under 2017 bl.a.
vecka 21 till New York respektive vecka 40 till New York och
Washington.

– tidplanen för utskottets sammanträden våren 2017 kommer att delas
på torsdag i nästa vecka.

– minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella
Lövin kommer till utskottet för föredragning om skrivelse
2016/17:60 Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och
humanitärt bistånd och skrivelse 2016/17:62 Mänskliga rättigheter,
demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik,
torsdagen den 2 februari kl. 08.00

§ 5

Nästa sammanträde

Tisdagen den 24 januari 2017 kl. 11:00.

Vid protokollet

Marlene Quinones

Justeras den 24 januari 2017

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:16

§ 1–5

§

§

§

§

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

Karin Enström (M)

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

Margareta Cederfelt (M)

X

Pyry Niemi (S)

X

Kerstin Lundgren (C)

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

Göran Pettersson (M)

X

Krister Örnfjäder (S)

X

Björn Söder (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

X

Hans Linde (V)

X

Sofia Damm (KD)

X

Maria Andersson Willner (S)

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

O

Sotiris Delis (M)

O

Anders Österberg (S)

O

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

X

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

O

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

X

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Åsa Eriksson (S) extra suppleant

X

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

X

Rolf Åbjörnsson (KD) extra suppleantt

Anna Wikström (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.