Protokoll utskottssammanträde 2016/17:16

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:16

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:16

DATUM

2017-01-12

TID

10:00–11.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Statens kreditförluster på studielån (UbU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:34.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UbU8.

Information från Statens medicinsk-etiska råd (SMER) om rapporten Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning, 2016:1

Ordföranden för SMER Kjell Asplund informerade om rapporten Etiska bedömningar i gränslandet mellan hälso- och sjukvård och forskning, 2016:1.

Information från Universitets- och högskolerådet om meritvärdering

Generaldirektören Ulf Melin, avdelningschefen Tuula Kuosmanen och utredaren Erica Finnerman, samtliga från Universitets- och högskolerådet, informerade om meritvärdering.

Inkomna EU-dokument och EU-blad

Inkomna EU-dokument och EU-blad anmäldes enligt bilaga 2.

Inbjudan till OECD:s parlamentarikerdagar 8-10 februari 2017

Utskottet informerades om inbjudan till deltagande i OECD:s parlamentarikerdagar den 8-10 februari 2017.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 17 januari 2017, kl. 11.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen den 17 januari 2017.

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:16

§ 1

§ 2

§§ 3-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

X

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Thomas Strand (S)

X

X

X

Betty Malmberg (M)

Caroline Helmersson Olsson (S)

X

X

X

Stefan Jakobsson (SD)

X

X

X

Michael Svensson (M)

X

X

X

Håkan Bergman (S)

X

X

X

Ulrika Carlsson (C)

Elisabet Knutsson (MP)

X

X

X

Erik Bengtzboe (M)

X

X

X

Gunilla Svantorp (S)

X

X

X

Robert Stenkvist (SD)

Daniel Riazat (V)

X

X

Annica Eclund (KD)

X

X

X

Roza Güclü Hedin (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

O

O

O

Maria Stockhaus (M)

X

X

X

Eva Sonidsson (S)

Ida Drougge (M)

Olle Thorell (S)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

X

X

X

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Lennström (S)

Richard Jomshof (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Larry Söder (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Åsa Eriksson (S)

Alexandra Anstrell (M)

X

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.