Protokoll utskottssammanträde 2016/17:17

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:17

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:17

DATUM

2017-02-16

TID

10.00-10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid, m.m. (AU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:10, motioner och yttranden från andra utskott.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:AU5.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 2

Kommissionens förslag till ändringar i carcinogen- och mutagendirektivet

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2017) 11.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna reserverade sig och ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att ta emot motion 2016/17:3409, yrkande 18, av Jimmie Åkesson m.fl. (SD) från socialförsäkringsutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Förslag om utskottsinitiativ om Arbetsförmedlingen

M-, C-, L- och KD-ledamöterna föreslog att utskottet skulle ta initiativ om Arbetsförmedlingen. Se bilaga 2.

Förslaget bordlades till nästa sammanträde.

§ 5

Öppet hus i riksdagen 25 mars 2017

Utskottet behandlade fråga om deltagande i Öppet hus i riksdagen 25 mars 2017.

Utskottet beslutade att delta.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

ILO:s Internationella arbetskonferens, Genève 5-16 juni 2017

Utskottet behandlade fråga om deltagande i ILO:s Internationella arbetskonferens i Genève 5-16 2017.

Ärendet bordlades.

§ 7

Interparlamentarisk konferens med anledning av kvinnodagen 2017: stärkta ekonomiska möjligheter för kvinnor, Bryssel 8-9 mars 2017.

Utskottet behandlade fråga om deltagande i Interparlamentarisk konferens med anledning av kvinnodagen 2017: stärkta ekonomiska möjligheter för kvinnor i Bryssel 8-9 mars 2017.

Utskottet beslutade att fyra personer kan delta.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:16.

§ 9

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att kammarens ärendeplan mars-juni 2017 är beslutad.

§ 10

Övriga frågor

Patrik Björck (S) och Fredrik Malm (L) återrapporterade från OECD-konferens i Paris den 8-10 februari 2017.

§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 23 februari 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 23 februari 2017

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:17

§ 1-11

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

Niklas Wykman (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

X

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

Magnus Persson (SD)

X

Fredrik Malm (L)

X

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

Erik Andersson (M)

X

Serkan Köse (S)

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

X

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

O

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET – – – – – – Bilaga 2

– – – – – – – – – – till protokoll

– – – – – – – – – – 2016/17:17

Förslag till utskottsinitiativ

Trots att Sverige är mitt i en högkonjunktur befinner sig närmare en miljon människor i utanförskap och bidragsberoende. Mycket tyder dessutom på att utanförskapet riskerar att öka och fördjupas som följd av att väldigt många har kommit till Sverige på kort tid.

Integrationen fungerar inte, och så har det varit länge. Arbetsmarknaden blir alltmer tudelad, med en ökande andel arbetslösa som har stora svårigheter att få ett arbete. Trots att många står utan arbete har arbetsgivarna stora rekryteringsproblem och upplever brist på arbetskraft. När arbetsgivarna har svårt att rekrytera hålls sysselsättningen tillbaka och det slår hårt mot jobb och tillväxt. 

 

En väl fungerande matchning är ett viktigt verktyg för att minska utanförskapet. I dag vilar ett tungt ansvar på Arbetsförmedlingen när det kommer till att förbättra matchningen och integrationen, men tyvärr fungerar det inte. Arbetsförmedlingen har under lång tid uppvisat låga förtroendesiffror och alltför dåliga resultat. Det blir också alltmer tydligt att styrningen inte fungerar. Myndigheten har haft lång tid på sig att försöka vända utvecklingen utan att lyckas. Det behövs en genomgripande förändring av den statliga matchningsfunktionen. Arbetsförmedlingen i dess nuvarande form behöver läggas ner till förmån för en ny struktur där andra matchningsaktörer på arbetsmarknaden spelar en betydligt större roll.

Det finns många väl etablerade aktörer som skulle kunna bidra till en mer effektiv matchning, bland annat genom en ökad specialisering. För att matcha arbetssökande till arbete är goda och upparbetade relationer med arbetsgivarna en förutsättning och detta finns redan idag hos många av dessa aktörer. Genom en ny struktur där en myndighet framförallt ansvarar för funktioner som myndighetsutövning, kontroll och uppföljning, medan själva matchningen och rustningen sköts av andra aktörer skulle rekryteringstiderna kunna minskas och kompetensförsörjningen förbättras. En central del i en sådan reform är en rigorös uppföljning och kontroll, samt ett system där de aktörer som kan uppvisa goda resultat premieras. Detta för att lågpresterande och oseriösa ska sorteras ut och resurser fördelas så att de ger bästa möjliga effekt. Kvalitet ska stå i fokus. För arbetssökande som är i behov av utbildning kommer även kommunerna att behöva vara delaktiga i högre grad.

För att reformen ska få avsedd verkan krävs en gedigen utredning och beredning. Lärdomar behöver dras från liknande system i andra länder, liksom från tidigare erfarenheter av andra matchningsaktörers medverkan i det statliga uppdraget. Därför vill vi att regeringen snarast, men senast den 31 mars 2017,  ger utredningen om Arbetsförmedlingen (Det statliga åtagandet för en väl fungerande arbetsmarknad och Arbetsförmedlingens uppdrag, dir. 2016:56 ) tilläggsdirektiv för att ta fram förslag hur de delar av Arbetsförmedlingens uppdrag som inte innebär myndighetsutövning kan läggas ut på andra aktörer på arbetsmarknaden samt hur det statliga åtagandet i övrigt bör organiseras. Tilläggsuppdraget bör redovisas senast i samband med utredningens slutbetänkande den 31 januari 2019.

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.