Protokoll utskottssammanträde 2016/17:17

Civilutskottets protokoll 2016/17:17

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:17

DATUM

2017-01-24

TID

11.00–12.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:15.

§ 2

Yttrande till trafikutskottet över värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur (CU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till trafikutskottet över proposition 2016/17:45 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:CU3y.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde avvikande meningar.

SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att från socialutskottet ta emot motion 2016/17:3474 yrkanden 13 och 14 och att behandla motionsyrkandena i ett kommande betänkande om bostadspolitik (CU14).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Övriga frågor

Utskottet beslutade att bjuda in statsrådet Peter Eriksson till ett kommande utskottssammanträde för att efterhöra statsrådets överväganden i frågan om trafikbuller vid bostadsbyggande.

Utskottet beslutade att börja sammanträdet den 14 februari kl. 10.30.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 5

Information från Statens geotekniska institut
Generaldirektör Åsa-Britt Karlsson med medarbetare informerade utskottet om Statens geotekniska institutets verksamhet.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 31 januari 2017 kl. 11.00.


Vid protokollet

Justeras den 31 januari 2017

Tuve SkånbergCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2016/17:17

§ 1-4

§ 5-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tuve Skånberg (KD), ordf.

X

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

X

Ewa Thalén Finné (M)

X

X

Hillevi Larsson (S)

X

X

Jessika Roswall (M)

X

X

Lars Eriksson (S)

X

X

Roger Hedlund (SD)

X

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

-

Eva Sonidsson (S)

-

-

Ola Johansson (C)

X

X

Emma Hult (MP)

X

X

Thomas Finnborg (M)

-

-

Leif Nysmed (S)

tjl. t.o.m. 170630

-

-

Mikael Eskilandersson (SD)

X

X

Robert Hannah (L)

X

X

Nooshi Dadgostar (V)

X

X

Johanna Haraldsson (S)

X

X

SUPPLEANTER

Shadiye Heydari (S)

X

X

Mats Green (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Hans Unander (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Faradj Koliev (S)

ers. 170630

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.