Protokoll utskottssammanträde 2016/17:17

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:17

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:17

DATUM

2017-01-19

TID

10.00–10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information om utredningen Forskning och utveckling på försvarsområdet

Utredaren Björn von Sydow och sekreteraren Katarina Wilhelmsen informerade om utredningen Forskning och utveckling på försvarsområdet (dir. 2015:103, SOU 2016:90).

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 2

En rymdstrategi för Europa

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utbildningsutskottet över kommissionens meddelande KOM(2016) 705.

Ärendet bordlades.

§ 3

Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utbildningsutskottet över proposition 2016/17:50 och motioner.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter (FöU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:42 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Militära frågor (FöU6)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Konstitutionsutskottets granskning – Försvarsministerns information om en ubåtsbeställning

Utskottet behandlade konstitutionsutskottets fråga med anledning av granskning av försvarsministerns information om en ubåtsbeställning (granskningsärende 7).

Ärendet bordlades.

§ 7

EU-frågor

Kansliet informerade om inkommet EU-dokument:

– Civilskyddsmekanismens arbetsprogram för 2017 (C(2016) 7805.

§ 8

Öppet hus

Utskottet beslutade att medverka vid Öppet hus i riksdagen lördagen den 25 mars 2017 kl. 12.30–16.00.

§ 9

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 10

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om att:

– Georgiens försvarsminister och överbefälhavare besöker utskottet den 25 januari 2017 kl. 16.30–17.30.

– Försvarsminister Peter Hultqvist kommer till sammanträdet
den 31 januari 2017.

– Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) bjudit in utskottet till en informationskväll den 15 mars 2017.

– Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bjudit in utskottet till en informationskväll den 22 mars 2017.

§ 11

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 26 januari 2017
kl. 10.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras torsdagen den 26 januari 2017

Allan Widman

FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:17

§ 1-11

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

Hans Wallmark (M)

Peter Jeppsson (S)

X

Lena Asplund (M)

Alexandra Völker (S)

X

Mikael Jansson (SD)

X

Jan R Andersson (M)

X

Kent Härstedt (S)

X

Daniel Bäckström (C)

X

Anders Schröder (MP)

X

Lotta Olsson (M)

X

Paula Holmqvist (S)

X

Roger Richtoff (SD)

X

Stig Henriksson (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

Mattias Ottosson (S)

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

O

Dag Klackenberg (M)

X

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

X

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

Sofia Damm (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.