Protokoll utskottssammanträde 2016/17:17

Kulturutskottets protokoll 2016/17:17

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:17

DATUM

Torsdagen den 2 februari 2017

TID

Kl. 9.30–10.20

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2016/17:16 av den 24 januari 2017.

§ 2

Information om EU-frågor

Utbildningsråd Åsa Petri, svenska representationen i Bryssel, informerade om aktuella EU-frågor (ungdomsfrågor) och besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske sekreteraren Thomas Böhlmark (M) närvarade under denna punkt.

§ 3

Kultur för alla (KrU5)

Utskottet behandlade motioner om kultur för alla.

Ärendet bordlades.

§ 4

Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utbildningsutskottet över proposition 2016/17:50 och motioner.

Utskottet beslutade att avge yttrande.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkommen skrivelse

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 1178 -2016/17).

§ 6

Studieresa

Utskottet beslutade att göra en studieresa till Skåne under våren 2017.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottets beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen
den 14 februari 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2016/17:17

– – – §§

1–7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

Wiechel, Björn (S) Tjl.

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

D

Wallentheim, Anna (S) Tjl.

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Eliasson, Bengt (L)

Dinamarca, Rossana (V)

D

Utbult, Roland (KD)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S) Tjl.

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

Lohman, Eva (M)

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Vakant

Sundin, Cassandra (SD)

N

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

N

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Rönnmark, Marie-Louise (S)

D

Adelsbo, Christer (S)

D

Vikström, Anna (S)

D

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.