Protokoll utskottssammanträde 2016/17:17

Näringsutskottets protokoll 2016/17:17

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:17

DATUM

2017–02–02

TID

10.00–10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:16.

§ 2

Information från Riksrevisionen

Avdelningschef Robert Boije, projektledare Charlotta von Porat och enhetschef Fredrik Bystedt lämnade information om granskningen Statliga stöd till innovation och företagande.

Vid sammanträdet närvarade även ämnessakkunnige Daniel Melén, Riksrevisionen.

§ 3

Funktionskrav på elmätare (NU10)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:73 om funktionskrav på elmätare.

Ärendet bordlades.

§ 4

Granskning av meddelande om ren energi för alla i EU (NU22)

Utskottet inledde granskningen av kommissionens meddelande om ren energi för alla i EU (KOM(2016) 860).

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning för ett styrningssystem för Energiunionen

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av förslag KOM(2016) 759.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 6

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om krisberedskap och upphävande av direktiv 2005/89/EC

Utskottet behandlade frågan om subsidiaritetsprövning av förslag KOM(2016) 862.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 7

Mottagande av motioner

Utskottet beslutade att från utbildningsutskottet ta emot motion 2016/17:3568 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 33 om teknik och tjänsteutveckling inom energiområdet och motion 2016/17:3564 av Fredrik Christensson m.fl. (C) yrkande 30 om forskning på bränslen samt yrkande 33 om energieffektivisering och framställning av förnybara bränslen för flygplan.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet (NU9)

Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2016/17:66 om forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet samt motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Inbjudan

Utskottet informerades om inbjudan från utrikesutskottet till föredragning med statsrådet Isabella Lövin inför den havskonferens som Sverige och Fiji står värd för i New York i juni 2017.

§ 10

Information om utskottets planering

Utskottet informerades om utskottets planering under våren 2017.

§ 11

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

§ 12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 14 februari kl. 11.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 14 februari 2017

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:17

§ 1-12

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

X

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

Åsa Westlund (S)

X

Hans Rothenberg (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

X

Josef Fransson (SD)

X

Hanif Bali (M)

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

Helena Lindahl (C)

Lise Nordin (MP)

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

X

Anna Wallén (S)

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

Said Abdu (L)

X

Birger Lahti (V)

Penilla Gunther (KD)

X

Mattias Jonsson (S)

X

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

Sofia Fölster (M)

X

Hanna Westerén (S)

O

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

O

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

Jonas Eriksson (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

O

Håkan Svenneling (V)

X

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Rickard Nordin (C)

X

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (V)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.