Protokoll utskottssammanträde 2016/17:17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:17

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:17

DATUM

2016-12-06

TID

11.00–11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:16.

§ 2

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att från arbetsmarknadsutskottet ta emot motion 2016/17:1490 av Andreas Norlén (M).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (SfU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:1 utgiftsområde 10 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SfU1.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna avstod från ställningstagande under punkt 1.

§ 4

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom (SfU2)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:1 utgiftsområde 11 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SfU2.

SD-, C-, V-och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna avstod från ställningstagande under punkt 1.

§ 5

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (SfU3)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:1 utgiftsområde 12 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SfU3.

M-, SD-, C-, V-; och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna avstod från ställningstagande under punkt 1.

§ 6

Kommissionens arbetsprogram för 2017

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över Kommissionens arbetsprogram KOM(2016) 710.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Kanslimeddelanden

En inkommen skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

Vid protokollet

Justeras den 15 december 2016


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:17

§ 1–7

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

X

Mikael Cederbratt (M)

X

Phia Andersson (S)

X

Jennie Åfeldt (SD)

Lars-Arne Staxäng (M)

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

Solveig Zander (C)

X

Rickard Persson (MP)

X

Vakant

Kerstin Nilsson (S)

X

Linus Bylund (SD)

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

Aron Modig (KD)

X

Teresa Carvalho (S)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

Tina Ghasemi (M)

X

Johanna Haraldsson (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Patrik Björck (S)

Markus Wiechel (SD)

O

Jörgen Warborn (M)

Paula Holmqvist (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Serkan Köse (S)

Heidi Karlsson (SD)

X

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

O

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (SD)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

X

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Tomas Eneroth (S)

Johanna Jönsson (C)

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

Eva Lindh (S), extra suppleant

O

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.