Protokoll utskottssammanträde 2016/17:17

Skatteutskottets protokoll 2016/17:17

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:17

DATUM

2016-12-01

TID

10.00-10.40

10.55-11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att föredragande Caroline Jender Pamrin från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 och 2 på föredragningslistan.

§ 2

Aktuella EU-frågor

Statssekreterare Leif Jakobsson, finansrådet Linda Haggren, kanslirådet Johanna Mihaic och ämnesråd Eva Posjnov, skatte- och tullavdelningen Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om aktuella EU-frågor.

§ 3

Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer (KOM(2016) 687)

Utskottet överlade med statssekreterare Leif Jakobsson, som åtföljdes av finansrådet Linda Haggren, kanslirådet Johanna Mihaic och ämnesråd Eva Posjnov, skatte- och tullavdelningen Finansdepartementet.

I ärendet förelåg PM med underlag inför överläggningen daterad 2016-11-29 med diarienummer Fi2016/04285/SKA Underlag inför överläggning i skattefråga torsdagen den 1 december 2016.

Regeringen redovisade i underlaget följande som svensk ståndpunkt:

Att motverka skatteflykt och skatteundandragande är en hög politisk prioritering för regeringen. Sverige är därför positiv till förslagets syfte. Nyttan av att ha harmoniserade regler mot skatteundandraganden måste dock vägas mot medlemsstaternas befogenheter och möjligheten att kunna införa och behålla egna nationella regler. Det är viktigt med väl genomarbetade och tydliga regler och att OECD:s BEPS-rekommendationer beaktas.

Därutöver framförde regeringen följande vid sammanträdet:

Vi tycker det är viktigt att formerna för den nationella parlamentariska prövningen respekteras. Detta också något som Sverige har framfört under förhandlingsarbetet.

Regeringen kan därför inte stödja ordförandeskapets avsikt att ta upp kompromissförslaget till beslut redan på Ekofin i december. Vi samarbetar gärna konstruktivt i ett fortsatt förhandlingsarbete så att ett genomarbetat och tydligt direktivförslag kan tas upp till beslut på Ekofin i början av nästa år.

Vid sammanträdet kom företrädaren för regeringen och utskottet överens om att genomföra en förnyad överläggning i ärendet innan beslut fattas på EU-nivå.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd i utskottet för den av regeringen redovisade ståndpunkten.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:16.

§ 5

EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 6

Kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 683.

Ärendet bordlades.

§ 7

Kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 685.

Ärendet bordlades.

§ 8

Kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 686.

Ärendet bordlades.

§ 9

Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 687.

Ärendet bordlades.

§ 10

EU-förslag om öppna land-för-land-rapporter om multinationella företags inkomstskatteuppgifter


Utskottet beslutade att ta emot KOM(2016) 198 och åtföljande dokument samt faktapromemoria 2015/16:81 från civilutskottet.


§ 11

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 8 december 2016 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 8 december 2016SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:17

§ 1–5

6–8

9–11

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

X

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

X

Helena Bouveng (M)

X

X

X

Peter Persson (S)

Olle Felten (SD)

X

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

X

X

Hannah Bergstedt (S)

X

X

X

Rasmus Ling (MP)

X

X

X

Lotta Finstorp (M)

X

X

X

Adnan Dibrani (S)

X

X

David Lång (SD)

X

X

X

Mathias Sundin (L)

X

X

X

Daniel Šestrajčić (V)

X

X

X

Larry Söder (KD)

X

X

X

Patrik Lundqvist (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

X

X

Jörgen Warborn (M)

O

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

O

O

X

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Staffan Danielsson (C)

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Vakant

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2016-11-18

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.