Protokoll utskottssammanträde 2016/17:17

Socialutskottets protokoll 2016/17:17

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:17

DATUM

2016-12-08

TID

09.30–10.55

11.20–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Information från Myndigheten för vårdanalys

Myndighetschef Fredrik Lennartsson med medarbetare informerade om tre nya rapporter. Deltagare se bilaga 2.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:16.

§ 3

Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige (SoU4)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:15 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SoU4.

M- och V-ledamöterna anmälde reservationer. SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Kommissionens arbetsprogram för 2017

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram KOM(2016) 710.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Uppföljning och utvärdering

Utskottet beslutade att med utgångspunkt i den framtagna förstudien gå vidare med en utvärdering med fokus på gemensamma individuella planer för enskilda som har behov av insatser från både kommun och landsting och att inrikta studien på äldre multisjuka samt barn med funktionsnedsättning.

§ 6

Överlämnande av motioner

Utskottet överlämnade motionerna 2015/16:1327 av Margareta Cederfelt och Eva Lohman (M), 2015/16:3118 yrk.3 av Markus Wiechel och Jeff Ahl (SD), 2016/17:824 yrk.49 av Annie Lööf m.fl. (C) och 2016/17:3222 yrk.25 av Cecilia Widegren m.fl. (M) till utbildningsutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandena.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade kort om planeringen.

§ 8

Övriga frågor

Utskottet beslutade att torsdagen den 2 februari 2017 hålla en öppen utfrågning om kostnadsutvecklingen inom den statliga assistans-ersättningen och den kommunala insatsen personlig assistans.

Utskottet gav presidiet i uppdrag att förbereda utfrågningen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, och motioner.

S-, MP- och V-ledamöterna föreslog en ändring i 51 kap. 11§ socialförsäkringsbalken enligt bilaga 3.

Utskottet beslutade att inhämta yttrande från konstitutionsutskottet över lagförslaget i bilaga 3 och att bjuda in företrädare för regeringen för att informera om förslaget om ändring i socialförsäkringsbalken.

Utskottet beslutade att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslaget i bilaga 3.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 8 december 2016 kl. 16.30.

Vid protokollet

Justeras den 8 december 2016


SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2016/17:17

§ 1

§ 2

§ 3-6

§7-8

§9-10

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

X

X

X

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

X

X

X

X

Cecilia Widegren (M)

X

X

X

X

X

Lennart Axelsson (S)

X

X

X

X

X

Margareta B Kjellin (M)

X

X

-

-

-

Catharina Bråkenhielm (S)

Per Ramhorn (SD)

X

X

X

X

X

Amir Adan (M)

X

X

X

X

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

X

X

X

X

Anders W Jonsson (C)

X

X

X

X

X

Jan Lindholm (MP)

X

X

X

-

-

Jenny Petersson (M)

X

X

X

X

X

Kristina Nilsson (S)

X

X

X

X

X

Carina Herrstedt (SD)

X

X

X

X

X

Barbro Westerholm (L)

Karin Rågsjö (V)

X

O

X

X

X

Hans Hoff (S)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

X

X

X

X

X

Ann-Britt Åsebol (M)

O

O

X

X

X

Håkan Bergman (S)

Finn Bengtsson (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Sofia Arkelsten (M)

Arhe Hamednaca (S)

Staffan Danielsson (C)

Stefan Nilsson (MP)

O

O

O

X

X

Thomas Finnborg (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

O

O

O

O

O

Christina Örnebjär (L)

X

X

X

X

X

Maj Karlsson (V)

O

X

O

O

O

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Anette Åkesson (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

EXTRA SUPPLEANTER

Christer Adelsbo (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.