Protokoll utskottssammanträde 2016/17:17

Trafikutskottets protokoll 2016/17:17

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:17

DATUM

2017-01-24

TID

Kl. 11.00 – 12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Verksamhetsplanering våren 2017

Kanslichefen informerade om vårens utskottsarbete.

§ 2

It- och postfrågor (TU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkandet 2016/17:TU6.

M-, SD-, C-, V-, L-, och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

L- och KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 3

Regeringens forskningsproposition - kunskap i samverkan (TU3y)

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utbildningsutskottet över proposition 2016/17:50 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4


§ 5

En rymdstrategi för Europa

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utbildningsutskottet över KOM(2016) 705.

Utskottet beslutade att inte yttra sig.

Kommissionens förslag om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(216) 818.

Utskottet beslutade att begära information om regeringens bedömning av subsidiaritetsfrågan.

Ärendet bordlades.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Överlämnande av motionsyrkande

Utskottet överlämnade motion 2016/17:2531 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 21 till justitieutskottet under förutsättning att det motsatta utskottet tar emot yrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7


§ 8

Information från Näringsdepartementet

Tjänstemän från näringsdepartementet informerade om arbetet inom EU med it-politiska frågor under innevarande ordförandeskap.


Öppet hus 2017

Utskottet beslutade att medverka vid Öppet hus den 25 mars 2017.

§ 9

§ 10


§ 11

Inkomna skrivelser

Anmälde till utskottet anmälda skrivelser enligt bilaga 2.

Övriga frågor

Anmäldes till protokollet att företrädare från utskottet deltog på Transportforum den 10-11 januari 2017 i Linköping.

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 31 januari 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras

2017-01-31

Karin Svensson Smith

–

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:17

§ 1-7

§ 8-9

§ 10-11

§

LEDAMÖTER

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

X

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

X

X

Pia Nilsson (S)

X

X

X

Suzanne Svensson (S)

Edward Riedl (M)

X

X

X

Lars Mejern Larsson (S)

Tony Wiklander (SD)

X

X

X

Sten Bergheden (M)

X

X

X

Leif Pettersson (S)

X

X

X

Anders Åkesson (C)

X

X

X

Boriana Åberg (M)

Jasenko Omanovic (S)

X

Per Klarberg (SD)

X

X

X

Nina Lundström (L)

X

X

Emma Wallrup (V)

X

X

X

Robert Halef (KD)

X

X

Johan Andersson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

X

X

X

Erik Ottoson (M)

X

X

X

Rikard Larsson (S)

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

O

O

O

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Anders Schröder (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

X

X

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

TRAFIKUTSKOTTET 2017-01-24 Bilaga 2 till protokoll

2016/17:17

Inkommen skrivelse 2016/17 Utsända inför sammanträdet

Skrivelse angående väg mellan Arjeplog och Jokkmokk Ja
Privatperson, Luleå
RD 975-2013/14

Skrivelse angående bro mellan Sverige och Finland Ja
Privatperson, Luleå
RD 975-2013/14

Skrivelse angående buller och broms Ja
– fakta och krav på nödvändiga åtgärder
Transwaggon, Helsingborg
RD

Skrivelse angående trafikutskottets uttalande om ERTMS Ja
Järnvägshistoriska riksförbundet, Solna
RD 895-2016/17

Skrivelse angående offentlig utfrågning om införande av ERMTS Ja
Näringslivets transportråd, Stockholm
RD 978-2016/17

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.