Protokoll utskottssammanträde 2016/17:18

Civilutskottets protokoll 2016/17:18

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:18

DATUM

2017-01-31

TID

11.00–11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:17.

§ 2

Överläggning med regeringen

Utskottet överlade med statssekreterare Nils Vikmång, Miljö- och energidepartementet, om kommissionens förslag till revidering av direktivet om byggnaders energiprestanda, KOM(2016) 765.

Underlaget utgjordes av en översänd promemoria (dnr 1116-2016/17) samt faktaPM 2016/17:FPM43.

Regeringens ståndpunkt efter komplettering var följande.

Regeringen anser att det är angeläget att energieffektivisera det befintliga byggnadsbeståndet när det är lönsamt och välkomnar att bestämmelserna om en nationell strategi för energieffektiviserande renovering flyttas från EED till EPBD. Regeringen anser att det inom ramen för den långsiktiga strategin ska vara upp till medlemsstaterna hur de vill utforma långsiktiga mål, styrmedel och hur medlemsstaterna bedömer att energifattigdom bör adresseras.

Regeringen välkomnar en utveckling som innebär att byggnader på marknadsmässiga villkor kan bli en allt mer integrerad del av energisystemet, till exempel genom möjligheter till efterfrågestyrning och lagring samt att utgöra en del av infrastrukturen för elektromobilitet. Digitalisering förväntas få stor betydelse för möjligheten att styra och följa upp energianvändningen i byggnader till exempel genom styr- och reglersystem. Denna utveckling främjas på väl fungerande marknader och regeringen anser att detaljerade bestämmelser om tekniska lösningar bör undvikas då utvecklingen går snabbt och det är stor risk att sådana bestämmelser snabbt blir föråldrade och kan hämma teknisk utveckling. Kommissionens förslag rörande elektromobilitet behöver analyseras vidare för att se vad det praktiskt kommer att innebära för bebyggelsen. När det gäller inspektion av värme- och luftkonditioneringssystem anser regeringen att alternativet med rådgivning inte bör tas bort.

Angående bestämning av en byggnads energiprestanda anser regeringen att det är viktigt att medlemsländerna har tillräcklig flexibilitet vid utformningen av byggreglerna för att kunna ta hänsyn till lokala förhållanden. Det är även viktigt att medlemsstaterna även fortsättningsvis kan välja mellan faktisk och beräknad energi när energiprestandan i en byggnad ska fastställas.

För det fall regeringens ståndpunkt inte vinner gehör i EU ska Sverige vara emot delar av sådan tvingande och detaljerad reglering av byggnaders energiprestanda då kommissionens förslag i vissa delar kan strida mot proportionalitetsprincipen.

Vid överläggningen närvarade kanslichefen Johanna Möllerberg Nordfors från EU-nämndens kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Mottagande av motion

Utskottet beslutade att från skatteutskottet ta emot motion 2016/17:3158 yrkande 2 och att behandla motionen i ett betänkande om Insolvens- och utsökningsrätt (CU8).

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.

Aktuellt i EU 2017:1 anmäldes.

§ 5

Övriga frågor

Inkommen skrivelse anmäldes enligt förteckning.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 14 februari 2017 kl. 10.30.

Vid protokollet

Justeras den 14 februari 2017

Tuve SkånbergCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2016/17:18

§ 1-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tuve Skånberg (KD), ordf.

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

Ewa Thalén Finné (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Jessika Roswall (M)

X

Lars Eriksson (S)

X

Roger Hedlund (SD)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Eva Sonidsson (S)

-

Ola Johansson (C)

X

Emma Hult (MP)

-

Thomas Finnborg (M)

X

Leif Nysmed (S)

tjl. t.o.m. 170630

-

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Robert Hannah (L)

X

Nooshi Dadgostar (V)

X

Johanna Haraldsson (S)

X

SUPPLEANTER

Shadiye Heydari (S)

X

Mats Green (M)

O

Jonas Gunnarsson (S)

Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Hans Unander (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

O

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

X

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Faradj Koliev (S)

ers. t.o.m. 170630

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.