Protokoll utskottssammanträde 2016/17:18

Försvarsutskottets protokoll 2016/17:18

FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:18

DATUM

2017-01-26

TID

10.00–11.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter (FöU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:42 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:FöU8.

M-, SD-, V- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 2

En rymdstrategi för Europa (FöU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till utbildningsutskottet över kommissionens meddelande KOM(2016) 705.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:FöU3y.

§ 3

Information från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) med anledning av rapporten Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv 2016

Forskningsledarna Gudrun Persson, Carolina Vendil Pallin och Fredrik Westerlund, samt forskaren Tomas Malmlöf, informerade med anledning av rapporten Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv 2016.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:17.

§ 5

Militära frågor (FöU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Konstitutionsutskottets granskning – Försvarsministerns information om en ubåtsbeställning

Utskottet fortsatte behandlingen av konstitutionsutskottets fråga med anledning av granskningsärende 7, Försvarsministerns information om en ubåtsbeställning.

Utskottet fattade följande beslut:

Konstitutionsutskottet har ställt frågan till försvarsutskottet om försvarsminister Peter Hultqvist har informerat försvarsutskottet om beställningen av nu aktuella ubåtar, och om så är fallet, vilken information som har lämnats om de villkor som gäller för beställningen och eventuella kostnadsförändringar som dessa kan medföra.

Försvarsutskottet vill med anledning härav anföra följande:

Enligt utskottets protokoll har försvarsminister Peter Hultqvist under innevarande valperiod lämnat information till försvarsutskottet om aktuella frågor vid nio utskottssammanträden. De datum då så har skett är under 2014 den 4 november, under 2015 den 3 mars, 4 juni och 13 oktober samt under 2016 den 2 februari, 22 mars, 10 maj, 25 oktober och 6 december. Utskottet har inte fört några minnesanteck-ningar vid dessa sammanträden.

Därutöver höll utskottet den 28 april 2015 en offentlig utfrågning med anledning av regeringens proposition 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016–2020. Vid utfrågningen deltog bl.a. försvarsminister Peter Hultqvist. Uppteckningarna av anförandena vid utfrågningen finns redovisade i bilaga 3 till utskottets betänkande 2014/15:FöU11 Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar
2016–2020. Peter Hultqvist uppgav bl.a. följande (s. 85 och 90 f):

Det var länge sedan förbandsvolymen ökade, och det är värt att särskilt notera. Utöver detta vill jag särskilt nämna att två nästa generations ubåt, [...] också ingår.

När det gäller de fem stegen kan jag se att vi på olika sätt hanterar de frågor Försvarsmakten har lyft fram i sammanhanget. I vissa steg är det så att vi tillför pengar som hanterar det hela fullt ut, och i andra steg är det så att vi tillför pengar och hanterar det till 50 eller 75 procent. I ytterligare vissa delar för vi vidare det till framför allt materielutredningen.

En hel del av de saker som har nämnts i Försvarsmaktens steg förs alltså till utredningen, som ska göra den samlade prioriteringen och strategin. Där tillförs dock ytterligare saker som inte har nämnts men som vi ser som materiella utmaningar framöver. Vi har alltså försökt hantera de olika fem stegen. Vissa saker har gått till utredning, vissa saker har finansierats till 100 procent och annat har finansierats i del. När man bedömer helheten ska man också inse att det finns ett grundpaket som ligger till grund för alltihop och där man också finansierar en hel del, t.ex. två stycken NGU – alltså nästa generations ubåt […].

Försvarsutskottet har inte något ytterligare att anföra med anledning av konstitutionsutskottets fråga.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

EU-frågor

Kansliet informerade om inkommet EU-dokument:

– Kommissionens svar på utlåtande 2016/17:FöU2 Gemensam ram för att motverka hybridhot.

§ 8

Anmälningar

Anmäldes inkomna skrivelser enligt bilaga 2.

§ 9

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om:

– att Mr Stefan Füle, tjeckisk kandidat till posten som general-sekreterare i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), önskar träffa ledamöter från försvarsutskottet den 1 februari 2017 kl. 14.00. Ledamöterna Peter Jeppsson (S), Jan R Andersson (M) och Kent Härstedt (S) anmäldes till ett möte.

– en preliminär sammanträdes- och aktivitetsplan för våren 2017.

§ 10

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 31 januari 2017
kl. 11.00.

Vid protokollet

Annika Tuvelid

Justeras tisdagen den 31 januari 2017

Allan Widman


FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:18

§ 1

§ 2-3

§ 4-10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Allan Widman (L), ordförande

X

X

X

Åsa Lindestam (S), vice ordförande

X

X

X

Hans Wallmark (M)

X

X

X

Peter Jeppsson (S)

X

X

X

Lena Asplund (M)

X

X

X

Alexandra Völker (S)

X

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

X

Jan R Andersson (M)

X

X

X

Kent Härstedt (S)

Daniel Bäckström (C)

X

X

X

Anders Schröder (MP)

X

X

X

Lotta Olsson (M)

O

X

X

Paula Holmqvist (S)

X

X

X

Roger Richtoff (SD)

X

X

X

Stig Henriksson (V)

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

X

X

-

Mattias Ottosson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Kalle Olsson (S)

X

X

X

Dag Klackenberg (M)

X

O

X

Johan Büser (S)

Annicka Engblom (M)

Teres Lindberg (S)

Robert Stenkvist (SD)

Anders Hansson (M)

Lena Emilsson (S)

Kerstin Lundgren (C)

Pernilla Stålhammar (MP)

Mats Green (M)

Kenneth G Forslund (S)

Jeff Ahl (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Maj Karlsson (V)

Robert Halef (KD)

Thomas Strand (S)

Björn Söder (SD)

Per Klarberg (SD)

Janine Alm Ericson (MP)

Håkan Svenneling (V)

Désirée Pethrus (KD)

Eva-Lena Jansson (S)

Leif Pettersson (S)

Maria Weimer (L)

Lars Tysklind (L)

Peter Helander (C)

Sofia Damm (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.