Protokoll utskottssammanträde 2016/17:18

Justitieutskottets protokoll 2016/17:18

RIKSDAGEN

JUSTITIEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:18

DATUM

2017-02-23

TID

10.00-10.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att praktikanten Benjamin Petersson fick närvara vid sammanträdet.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:17.

§ 3

Polisfrågor (JuU18)

Utskottet behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2016.

Ärendet bordlades.

§ 4

Processrättsliga frågor (JuU17)

Utskottet behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2016.

Ärendet bordlades.

§ 5

Våldsbrott och brottsoffer (JuU20)

Utskottet behandlade motioner från den allmänna motionstiden 2016.

Ärendet bordlades.

§ 6

Förslag till direktiv om bekämpning av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av förslag till direktiv om bekämpningen av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser, KOM(2016) 826.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

§ 7

Nästa sammanträde

Torsdagen den 16 mars 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Virpi Torkkola

Justeras den 16 mars 2017

Annika Hirvonen FalkJUSTITIEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:18

§ 1-4

§ 5

§ 6-7

§

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Beatrice Ask (M), ordf.

X

X

X

Annika Hirvonen Falk (MP),

vice ordf.

X

X

X

Helene Petersson (S)

X

X

X

Elin Lundgren (S)

X

X

X

Krister Hammarbergh (M)

X

X

X

Arhe Hamednaca (S)

-

-

-

Kent Ekeroth (SD)

-

-

-

Anti Avsan (M)

X

X

X

Susanne Eberstein (S)

X

X

X

Johan Hedin (C)

X

X

X

Anders Hansson (M)

X

O

X

Petter Löberg (S)

X

X

X

Adam Marttinen (SD)

X

X

X

Roger Haddad (L)

X

X

X

Linda Snecker (V)

X

X

X

Andreas Carlson (KD)

X

X

X

Lawen Redar (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Sanne Lennström (S)

X

X

X

Ellen Juntti (M)

O

O

O

Krister Örnfjäder (S)

Pål Jonson (M)

O

X

O

Carina Ohlsson (S)

Richard Jomshof (SD)

Mikael Cederbratt (M)

Mattias Jonsson (S)

Rickard Nordin (C)

Stefan Nilsson (MP)

Tina Ghasemi (M)

Emanuel Öz (S)

Björn Söder (SD)

Christina Örnebjär (L)

Hans Linde (V)

Caroline Szyber (KD)

Rikard Larsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

Runar Filper (SD)

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

Jens Holm (V)

Tuve Skånberg (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Agneta Gille (S)

Magnus Oscarsson (KD)

Sofia Modigh (KD)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som har varit närvarande Förteckningen uppdat. 2017-01-02