Protokoll utskottssammanträde 2016/17:18

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:18

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:18

DATUM

2016-12-15

TID

9.06–10.30

10.35–11.19

11.47–11.49

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2016/17:13 § 1.

§ 2

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)

Justitieombudsmännen informerade utskottet om sin organisation och verksamhet.

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2016/17:JO1 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:17.

§ 4

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 5

Bemyndigande rörande eventuella subsidiaritetsärenden

Utskottet beslutade att till presidiet delegera rätten att under perioden den 16 december 2016 till och med den 11 januari 2017

dels besluta om inhämtande av regeringens bedömning av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i utkast till lagstiftningsakter i enlighet med 10 kap. 10 § andra stycket i riksdagsordningen,

dels besluta om att bereda andra utskott tillfälle att yttra sig om tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i utkast till lagstiftningsakter i enlighet med 10 kap. 7 § riksdagsordningen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 6

En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige (KU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:29 och motioner.

Ärendet bordlades.


§ 7

Granskning av meddelande om EU:s stöd till det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism (KU12)

Utskottet fortsatte granskningen av KOM(2016) 379.

Ärendet bordlades.

§ 8

Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel (KU13)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:23 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 9

Kommissionens arbetsprogram för 2017 (KU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram 2017, KOM(2016) 710 inklusive bilagor, i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Ärendet bordlades.

§ 10

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2016/17:13 § 2–6.

§ 11

Kallelse till beredningsdelegationen

Utskottet beslutade att kalla beredningsdelegationen till sammanträde torsdagen den 15 december kl. 16.30 och tisdagen den 20 december 2016 kl. 9.00.

§ 12

Tack

Ordförande framförde sitt tack till Stefan Svanström, som avslutar sitt uppdrag som ledamot i riksdagen, samt till ledamöterna och kansliet för gott samarbete under hösten och tillönskade alla en god jul och gott nytt år.

Hans Ekström (S) framförde ett tack till ordföranden.


Vid protokollet

Justerat 2017-01-12

Andreas NorlénKONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2016-11-23)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:18

§ 1

§ 2

§ 3-4

§ 5

§ 6-12

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

X

X

Annicka Engblom (M)

X

O

X

O

X

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

X

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

X

X

X

X

X

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

O

O

O

O

Laila Naraghi (S)

X

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

O

X

O

O

O

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

O

O

X

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

O

O

O

O

O

Stefan Svanström (KD)

X

X

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.