Protokoll utskottssammanträde 2016/17:18

Kulturutskottets protokoll 2016/17:18

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:18

DATUM

Tisdagen den 14 februari 2017

TID

Kl. 11.00–11.25

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2016/17:17 av den 2 februari 2017.

§ 2

Kultur för alla (KrU5)

Fortsattes behandlingen av motioner om kultur för alla
(jfr. prot. 2016/17:17.3).

Utskottets fattade beslut i ärendet. Betänkande 2016/17:KrU5 justerades.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V,- L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. L-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 3

Yttrande till utbildningsutskottet över proposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utbildningsutskottet över proposition 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft samt motioner (jfr. prot. 2016/17:17.4).

 

Utskottet beslutade om följande yttrande till utbildningsutskottet.

 

Utskottet delar regeringens bedömning att en utgångspunkt för forskningspolitiken bör vara att värna den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken svarar mot globala och nationella samhällsutmaningar. Utbildning, forskning och innovation ska stå i människornas tjänst för ett hållbart, solidariskt, jämlikt och jämställt samhälle, där forskningen angår hela samhället, inte bara dem som är direkt verksamma inom forskningen.

 

Den förra forskningspolitiska propositionen 2012/13:20 innebar bl.a. att konstnärlig forskning i lag jämställdes med vetenskaplig forskning och att en ny högskola, Stockholms konstnärliga högskola inrättades och fick ökade anslag. Dessa satsningar har inneburit att förutsättningarna för att bedriva konstnärlig forskning avsevärt har förbättrats och att det har skapats en god grund för en långsiktigt stark konstnärlig forskningsmiljö. Utskottet delar regeringens bedömning att den konstnärliga forskningen utvecklats i positiv riktning, men att det för de övriga konstnärliga högskolorna – Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm – kvarstår ett behov av ytterligare förstärkningar. Detta skulle bl.a. kunna bidra till ökad samverkan med det omgivande samhället såsom olika kulturinstitutioner. Utskottet kommer att noga följa den fortsatta utvecklingen på området. Utskottet delar inte bedömningen i motion 2016/17:3559 (SD) yrkande 5 att verksamhetsanslaget och forskningsanslaget för de konstnärliga högskolorna ska slås ihop. Detta yrkande bör därför avstyrkas.

 

Modern forskning genererar kraftigt ökande datavolymer, något som har förändrat förutsättningarna för hur forskning bedrivs. Behoven av ändamålsenlig digital infrastruktur för att bearbeta, analysera, lagra och tillgängliggöra data har ökat snabbt. Utskottet välkomnar att regeringen lyfter fram behovet av att digitalisera material som i dag främst finns vid kulturarvsinstitutionernas arkiv, samlingar och bibliotek. En digitalisering av detta material kan bidra till bredare användningsområden av kulturarvsmaterial och skapa nya möjligheter för forskning på olika vetenskapliga områden. I motion 2016/17:3564 (C) yrkande 37 anför motionärerna att man ser positivt på att regeringen väljer att fokusera på digitaliseringens utmaningar. Detta yrkande får anses vara tillgodosett.

 

Öppen tillgång till forskningsresultat bidrar till att upprätthålla och främja en hög forskningskvalitet. Grunden för att tillgängliggöra forskningsdata är att materialet arkiveras systematiskt och strukturerat och att det bevaras långsiktigt. Regeringen påpekar att det enligt Vetenskapsrådet finns brister i lärosätenas arbete med dessa frågor. Det är därför viktigt med ett fortsatt arbete på området och utskottet välkomnar därför de satsningar som regeringen aviserar när det gäller uppdrag till Vetenskapsrådet och Kungl. biblioteket. Utskottet ser också positivt på att regeringen avser att återkomma om det fortsatta arbetet med öppen tillgång till konstnärliga verk och om beslut om nationella riktlinjer för öppen tillgång till forskningsresultat.

 

Utskottet ser vidare positivt på att regeringen aviserar en satsning på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Denna forskning bidrar, som regeringen anför, till kunskap om människan, kulturer och samhällen men även om historiska skeenden och processer samt grundläggande frågor om beslutsfattande, mänskligt tänkande, språk och drivkrafter för samhällens utveckling.

Sverigedemokraternas ledamöter anmälde följande avvikande mening:

Sverigedemokraterna delar utskottsmajoritetens bedömning om att en utgångspunkt för forskningspolitiken bör vara att värna den fria forskning samtidigt som forskningspolitiken svarar mot de samhällsutmaningar som kräver vidare forskning. Samtidigt kan vi inte ställa oss bakom utskottets yttrande i sin helhet, utan anmäler avvikande mening till förmån för motion 2016/17:3559 (SD) yrkande 5, vilket vi menar bör bifallas.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Civila samhället (KrU4)

Utskottet behandlade motioner om det civila samhället.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kultur och fritid för barn och unga (KrU8)

Utskottet behandlade motioner om kultur och fritid för barn och unga.

Ärendet bordlades.

§ 6

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde två inkomna skrivelser (dnr 1211-2016/17 och 1213-2016/17).

§ 7

Reseberättelse från Kanada

Reseberättelsen från utskottets delegationsresa den 30 oktober –
5 november 2017 till Kanada presenterades och godkändes
(dnr 2648-2015/16).

Delegationsledaren/ordförande Olof Lavesson (M) framförde sitt och övriga ledamöters tack till tjänstemännen för bra planering och genomförande av resen samt den välskrivna reseberättelsen.

§ 8

Fråga om överlämnande av motionsyrkande till utbildningsutskottet

Utskottet beslutade att överlämna motion 2016/17:2973 av Johanna Jönsson m.fl. (C) yrkande 20 till utbildningsutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Övriga frågor

a)
Utskottet beslutade att hålla ett öppet seminarium den 11 maj 2017
kl. 10.00–12.00 i Förstakammarsalen om den statliga idrottspolitiken – inriktning barn och unga.

b)
Cecilia Magnusson (M) informerade om det kommande seminariet Skatteincitament för filmproduktion den 22 februari 2017 i riksdagsbiblioteket.

c)
Vidare aktualiserade Cecilia Magnusson (M) frågan om att undersöka möjligheten att visa filmen Sameblod i riksdagen.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 23 februari 2017 kl. 09.30.

Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning

KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2016/17:18

– – – §§

1–3

4

5–10

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

D

Johnsson, Peter (S)

Magnusson, Cecilia (M)

D

D

D

Gille, Agneta (S)

D

D

D

Emilsson, Aron (SD)

D

D

D

Quicklund, Saila (M)

D

D

D

Wiechel, Björn (S) Tjl.

Lodenius, Per (C)

D

D

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

D

D

Hökmark, Isabella (M)

D

N

D

Wallentheim, Anna (S) Tjl.

Bengtsson, Angelika (SD)

D

D

D

Eliasson, Bengt (L)

D

D

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

D

D

Utbult, Roland (KD)

D

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S) Tjl.

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

D

D

Lohman, Eva (M)

N

D

N

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Vakant

Sundin, Cassandra (SD)

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

D

D

D

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Rönnmark, Marie-Louise (S)

D

D

D

Adelsbo, Christer (S)

D

D

D

Vikström, Anna (S)

D

D

D

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.