Protokoll utskottssammanträde 2016/17:18

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:18

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:18

DATUM

2017-01-19

TID

10.30–10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (SfU8)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:61 och motion,

Ärendet bordlades.

§ 2

Socialavgifter (SfU12)

Utskottet behandlade motioner om socialavgifter.

Ärendet bordlades.

§ 3

Kanslimeddelanden

Utskottet beslutade att besöka Prevent tisdagen den 21 mars 2017.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 4

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 24 januari 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 24 januari 2017


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:18

§ 1

§ 2–4

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

X

Carina Ohlsson (S)

Mikael Cederbratt (M)

X

X

Phia Andersson (S)

X

X

Jennie Åfeldt (SD)

X

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

X

Solveig Zander (C)

O

X

Rickard Persson (MP)

X

X

Vakant

Kerstin Nilsson (S)

X

X

Linus Bylund (SD)

X

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

X

X

Aron Modig (KD)

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

X

Tina Ghasemi (M)

X

X

Johanna Haraldsson (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Patrik Björck (S)

Markus Wiechel (SD)

Jörgen Warborn (M)

Paula Holmqvist (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Serkan Köse (S)

Heidi Karlsson (SD)

O

O

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (SD)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Tomas Eneroth (S)

Johanna Jönsson (C)

X

O

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.