Protokoll utskottssammanträde 2016/17:18

Skatteutskottets protokoll 2016/17:18

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:18

DATUM

2016-12-08

TID

10.00–10.15

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:17.

§ 2

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om

  • den preliminära ärendeplanen för våren 2017 och att presidiet planerar att bjuda in Riksrevisionen och Skatteverket till en utfrågning i mitten av februari 2017 med anledning av Regeringens väntade skrivelse om RIR 2016:20 Att hantera ett komplicerat skattesystem,
  • planeringen inför Kenyaresan i januari 2017 och att deltagarna i resan träffas torsdagen den 15 december 2017 kl. 10.00 i sessionssalen,
  • en preliminär inbjudan till The European Parlamentary Week den 30 januari–1 februari 2017, mer information kommer när program finns,
  • en preliminär inbjudan till OECD till ett parlamentariskt möte den 8–10 februari 2017, mer information kommer när program finns.

§ 3

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas (SkU16)

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 685.

Utskottet justerade utlåtande 2016/17:SkU16.

§ 4

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas (SkU17)

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 683.

Utskottet justerade utlåtande 2016/17:SkU17.


§ 5

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen (SkU18)

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 686.

Utskottet justerade utlåtande 2016/17:SkU18.

§ 6

Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer (SkU19)

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 687.

Utskottet justerade utlåtande 2016/17:SkU19.

§ 7

Kommissionens arbetsprogram

Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över KOM(2016) 710 inklusive bilagor.

Ärendet bordlades.

§ 8

Övriga frågor

Kanslichefen påminde om att gruppen för uppföljning och utvärdering träffas omedelbart efter dagens sammanträde.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 17 januari 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 17 januari 2017SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:18

§ 1–9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

Maria Strömkvist (S)

X

Helena Bouveng (M)

X

Peter Persson (S)

X

Olle Felten (SD)

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

Hannah Bergstedt (S)

X

Rasmus Ling (MP)

X

Lotta Finstorp (M)

X

Adnan Dibrani (S)

David Lång (SD)

X

Mathias Sundin (L)

X

Daniel Šestrajčić (V)

Larry Söder (KD)

X

Patrik Lundqvist (S)

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

Jörgen Warborn (M)

O

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

O

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Oscar Sjöstedt (SD)

Staffan Danielsson (C)

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Vakant

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

2016-11-18