Protokoll utskottssammanträde 2016/17:18

Trafikutskottets protokoll 2016/17:18

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:18

DATUM

2017-01-31

TID

Kl. 11.00 – 11.35

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:17.

§ 2

Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur (TU9)

Utskottet inledde behandlingen av proposition 2016/17:45 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 3

Luftfartsfrågor (TU10)

Utskottet inledde behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 4
§ 5Delegationsresa till Tyskland

Utskottet beslutade att med delegation genomföra en resa till Tyskland i februari 2017.

Syftet med resan fastställdes enligt följande. Delegationen avser att besöka Berlin och Hamburg för att studera flera delar av utskottets beredningsområde med fokus på åtgärder för att skapa ett hållbart transportsystem. Utskottet avser även ta del av tyska erfarenheter av hamn- och flygplatsinfrastruktur, samt det pågående arbetet med Fehmarn Bält-förbindelsen. Med sin centrala placering i Europa är Tyskland en viktig knytpunkt för transporter, vilket tar sig uttryck i täta och moderna transportnätverk. Tyskland är även ledande i arbetet med att utveckla hållbara, innovativa och effektiva mobilitetslösningar. Ur detta perspektiv är det angeläget att delegationens ledamöter ges tillfälle att diskutera med och inhämta information från tyska politiker och övriga relevanta aktörer om utvecklingen inom dessa områden.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 2 februari 2017 kl. 08.45.

Vid protokollet

Justeras

2017-02-16

Karin Svensson Smith

–

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:18

§ 1-5

§

§

§

LEDAMÖTER

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

Pia Nilsson (S)

X

Suzanne Svensson (S)

X

Edward Riedl (M)

Lars Mejern Larsson (S)

X

Tony Wiklander (SD)

X

Sten Bergheden (M)

X

Leif Pettersson (S)

X

Anders Åkesson (C)

X

Boriana Åberg (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

O

Per Klarberg (SD)

X

Nina Lundström (L)

X

Emma Wallrup (V)

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

O

Erik Ottoson (M)

X

Rikard Larsson (S)

X

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

O

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Anders Schröder (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande