Protokoll utskottssammanträde 2016/17:18

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:18

UTBILDNINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:18

DATUM

2017-01-19

TID

10:00–10.40

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Information från nätverket INCLUDE

Ordföranden Patricia Staaf, vice-ordföranden, Carina Carlund och ledamoten Lena Lindhé, samtliga från nätverket INCLUDEs styrelse, informerade om breddad rekrytering och breddat deltagande i högre utbildning.

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:17.

Inkomna EU-dokument

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2.

Kommissionens arbetsprogram för 2017 (UbU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2017 inklusive bilagor (KOM(2016) 710).

Utskottet justerade yttrande 2016/17:UbU4y.

S- och MP-ledamöterna anmälde en avvikande mening.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

Öppet hus i riksdagen den 25 mars 2017

Utskottet behandlade frågan om att delta i Öppet hus den 25 mars 2017.

Ärendet bordlades.

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 24 januari 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Lotta Lann

Justeras tisdagen den 24 januari 2017

Lena Hallengren


UTBILDNINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:18

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Lena Hallengren (S), ordförande

X

Christer Nylander (L), vice ordförande

X

Camilla Waltersson Grönvall (M)

X

Thomas Strand (S)

X

Betty Malmberg (M)

X

Caroline Helmersson Olsson (S)

Stefan Jakobsson (SD)

X

Michael Svensson (M)

X

Håkan Bergman (S)

X

Ulrika Carlsson (C)

X

Elisabet Knutsson (MP)

X

Erik Bengtzboe (M)

X

Gunilla Svantorp (S)

X

Robert Stenkvist (SD)

X

Daniel Riazat (V)

X

Annica Eclund (KD)

X

Roza Güclü Hedin (S)

SUPPLEANTER

Lena Emilsson (S)

X

Maria Stockhaus (M)

O

Eva Sonidsson (S)

X

Ida Drougge (M)

Olle Thorell (S)

Marianne Pettersson (S)

Fredrik Christensson (C)

Niclas Malmberg (MP)

Hanif Bali (M)

Patrik Lundqvist (S)

Christina Östberg (SD)

Roger Haddad (L)

Linda Snecker (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Sanne Lennström (S)

Richard Jomshof (SD)

Nina Kain (SD)

Emma Hult (MP)

Per Lodenius (C)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Sofia Damm (KD)

Maria Weimer (L)

Christina Örnebjär (L)

Ida Karkiainen (S)

Larry Söder (KD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Åsa Eriksson (S)

Alexandra Anstrell (M)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.