Protokoll utskottssammanträde 2016/17:19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:19

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:19

DATUM

2017-03-02

TID

10.00-10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Arbetsrätt (AU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:AU7.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 2

ILO:s rekommendation om övergången från den informella till den formella ekonomin (AU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:AU8.

§ 3

Arbetsmarknadsutredningen (AU16)

Utskottet fortsatte behandlingen av utskottsinitiativ.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:AU16.

S-, MP- och V-ledamöterna anmälde en reservation.

§ 4

Inbjudan till internationell konferens: Role of Women Parliamentarians in Strengthening Democracy and Social Justice från Women’s Parliamentary Caucus i Islamabad, Pakistan den 12-14 mars 2017

Utskottet behandlade fråga om deltagande i internationell konferens: Role of Women Parliamentarians in Strengthening Democracy and Social Justice från Women’s Parliamentary Caucus i Islamabad, Pakistan den 12-14 mars 2017.

Utskottet beslutade att inga ledamöter deltar.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Förfrågan om möte med norska stortingets kommunal- och förvaltningsutskott i riksdagen den 4 april 2017

Utskottet behandlade fråga om deltagande i besök från norska stortingets kommunal- och förvaltningsutskott den 4 april 2017, gemensamt med socialförsäkringsutskottet.

Utskottet beslutade att delta i besöket.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:18.

§ 7

Övriga frågor

Eva-Lena Jansson (S) återrapporterade från mötet med Europarådets kommission mot rasism och intolerans i arbetsmarknadsutskottet den 23 februari 2017.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 16 mars 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 16 mars 2017

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:19

§ 1-8

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

Annelie Karlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Niklas Wykman (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

X

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

Magnus Persson (SD)

X

Fredrik Malm (L)

X

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

O

Erik Andersson (M)

X

Serkan Köse (S)

X

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.