Protokoll utskottssammanträde 2016/17:19

Civilutskottets protokoll 2016/17:19

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:19

DATUM

2017-02-14

TID

10.30–12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:18.

§ 2

Beslut om överläggningar med regeringen

Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 § riksdagsordningen att begära överläggning med regeringen om förslag till
1) ny Bryssel II-förordning, KOM(2016) 411

2) ny förordning om konsumentskyddssamarbete inom EU, KOM(2016) 283

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Information från Justitiedepartementet

Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. informerade om polygama äktenskap.

§ 4

Överläggning med Justitiedepartementet

Utskottet överlade med statssekreterare Catharina Espmark om förslaget till ny Bryssel II-förordning, KOM(2016) 411.

Underlaget utgjordes av en översänd promemoria (dnr 1248-2016/17) samt faktaPM 2015/16:FPM116.

Regeringens ståndpunkt framgick av den översända promemorian.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

Vid överläggningen närvarade Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

EU-information från Justitiedepartementet

Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. informerade om kommissionens förslag till direktiv om företagskonstruktion och en andra chans för företagare, KOM(2016) 723.

§ 6

Överläggning med Finansdepartementet

Utskottet överlade med statsrådet Per Bolund om förslaget till ny förordning om konsumentskyddssamarbete inom EU, KOM(2016) 283.

Underlaget utgjordes av en översänd promemoria (dnr 1249-2016/17), faktaPM 2015/16:FPM100 samt protokollsutdrag och underlag från tidigare överläggningar om förslaget i civilutskottet och konstitutionsutskottet.

Regeringens ståndpunkt framgick av den översända promemorian.

Ordföranden konstaterade att det i utskottet fanns stöd för regeringens ståndpunkt så länge som de förutsättningar som regeringen har redovisat kvarstår.

Vid överläggningen närvarade Christina Hammarstedt från EU-nämndens kansli.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Insolvens- och utsökningsrätt (CU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Ärendet bordlades.

§ 8

Konsumenträtt (CU12)

Utskottet behandlade motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Kommissionens direktivförslag om företagskonstruktion och en andra chans för företagare

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 723.


Ärendet bordlades.

§ 10

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.

§ 11

Preliminär plan

Utskottets preliminära sammanträdesplan m.m. under våren 2017
anmäldes.

§ 12

Förslag till utskottsinitiativ om barnäktenskap

L-ledamoten föreslog att utskottet skulle ta ett initiativ om att möjligheten att i undantagsfall erkänna utländska barnäktenskap helt ska tas bort.

Förslaget bordlades till nästa sammanträde.

§ 13

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 21 februari 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 21 februari 2017

Tuve SkånbergCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2016/17:19

§ 1-13

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tuve Skånberg (KD), ordf.

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

Ewa Thalén Finné (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Jessika Roswall (M)

-

Lars Eriksson (S)

X

Roger Hedlund (SD)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Eva Sonidsson (S)

X

Ola Johansson (C)

X

Emma Hult (MP)

X

Thomas Finnborg (M)

X

Leif Nysmed (S)

tjl. t.o.m. 170630

-

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Robert Hannah (L)

X

Nooshi Dadgostar (V)

O

Johanna Haraldsson (S)

X

SUPPLEANTER

Shadiye Heydari (S)

O

Mats Green (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Hans Unander (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Faradj Koliev (S)

ers. t.o.m. 170630

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.