Protokoll utskottssammanträde 2016/17:19

Finansutskottets protokoll 2016/17:19

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:19

Datum

2016-12-13

Tid

11.00-11.35

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Sammanträdestid

Ett enigt utskott beslutade att sammanträda under pågående arbetsplenum.

§ 2

Riksbanksfullmäktiges presidium

Ordförande Susanne Eberstein och vice ordförande Michael Lundholm

informerade och svarade på ledamöternas frågor.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:18.

§ 4

Statens budget för 2017 (FiU10)

Utskottet inledde beredningen av Statens budget för 2017.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kommissionens arbetsprogram för 2017 (FiU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över

KOM(2016)710.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:FiU3y.

Reservationstid sattes till kl. 16.00 samma dag.

§ 6

Anmälningar

-Rapport från EKOFIN-rådets möte 6 december.

-Preliminär sammanträdesplan 1 januari – 31 mars 2017.

-Utskottet beslutade att kalla Finansmarknadsminister Per Bolund för överläggning till sammanträdet 17 januari.

-Fråga om närvaro vid sammanträdet den 16 december.

§ 7

Nästa sammanträde

Fredag 16 december omedelbart efter votering.

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:19

– – –

§ 1-7

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

X

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

X

Hans Unander (S)

X

Emil Källström (C)

X

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Marie Granlund (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

X

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

X

Niklas Karlsson (S)

O

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

Fredrik Schulte (M)

O

Adnan Dibrani (S)

O

Anette Åkesson (M)

O

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

O

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

X

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.