Protokoll utskottssammanträde 2016/17:19

Konstitutionsutskottets protokoll 2016/17:19

RIKSDAGEN

KONSTITUTIONSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:19

DATUM

2017-01-12

TID

9.00–10.00

10.07–10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Suppleant

Ordföranden hälsade suppleant Sofia Modigh (KD) välkommen.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:18.

§ 3

Kompletteringsval

Kanslichefen anmälde att Stefan Svanström (KD) har avsagt sig som ersättare i riksdagen fr.o.m. den 2 januari 2017 och Oscar Sjöstedt (SD) har avsagt sig som suppleant i utskottet.

Vidare anmälde kanslichefen att till nya suppleanter har utsetts Sofia Modigh (KD) fr.o.m. den 2 januari t.o.m. 30 april 2017 och Runar Filper (SD).

§ 4

Inkomna skrivelser

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 5

Åtalsanmälan

Konstitutionsutskottet har mottagit tre skrivelser jämte bilagor, dnr 925-2016/17.

Skrivelserna innefattar anmälan mot statsråd för brott.

Ärendet föredrogs.

Utskottet beslutade att skrivelserna inte skulle föranleda någon åtgärd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.


§ 6

Åtalsanmälan

Konstitutionsutskottet har mottagit en skrivelse jämte bilaga, dnr 951-2016/17.

Skrivelsen innefattar anmälan mot statsråd för brott.

Ärendet föredrogs.

Utskottet beslutade att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Besök

Utskottet beslutade att besöka Myndigheten för press, radio och tv torsdagen den 23 mars 2017.

§ 8

Öppet hus

Kanslichefen anmälde riksdagens inbjudan till Öppet hus lördagen den

25 mars 2017.

Utskottet bordlade frågan.

§ 9

Ärendeplan för våren 2017

Biträdande kanslichefen anmälde utsänd ärendeplan för våren 2017.

§ 10

En rymdstrategi för Europa

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utbildningsutskottet över kommissionens meddelande KOM(2016) 705.

Ärendet bordlades.

§ 11

Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel (KU13)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:23 och motion.

Ärendet bordlades.

§ 12

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse (KU11)

Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2016/17:JO1 och motion.

Ärendet bordlades.§ 13

En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige (KU6)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:29 och motioner.

Ärendet bordlades.


§ 14

Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet (KU7)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:31.

Inkomna skrivelser anmäldes (dnr 832-2016/17).

Ärendet bordlades.

§ 15

Kommissionens arbetsprogram för 2017 (KU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram 2017, KOM(2016) 710 inklusive bilagor, i de delar som berör utskottets beredningsområde.

Ärendet bordlades.

§ 16

Utskottsresa till Frankrike

Föredragande lämnade information inför utskottets resa till Frankrike.

Utskottet beslutade att bjuda in en tjänsteman från Utrikes-departementet till utskottets sammanträde den 24 januari 2017 för landinformation inför utskottsresan.

§ 17

Granskning av regeringen

Se särskilt protokoll 2016/17:14.

§ 18

Kallelse till beredningsdelegationen

Utskottet beslutade att kalla beredningsdelegationen till sammanträde torsdagen den 19 januari 2017.

Vid protokollet

Justerat 2017-01-19

Andreas Norlén


KONSTITUTIONSUTSKOTTET

(Kompletteringsval 2017-01-02)

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:19

§ 1-12

§ 13

§14-18

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Andreas Norlén (M) ordf.

X

X

X

Björn von Sydow (S) v. ordf.

X

X

X

Hans Ekström (S)

X

X

X

Annicka Engblom (M)

Veronica Lindholm (S)

X

X

X

Jonas Millard (SD)

X

X

X

Maria Abrahamsson (M)

X

X

Jonas Gunnarsson (S)

X

X

X

Per-Ingvar Johnsson (C)

Agneta Börjesson (MP)

X

X

X

Patrick Reslow (M)

X

X

X

Emanuel Öz (S)

X

X

X

Fredrik Eriksson (SD)

X

X

X

Tina Acketoft (L)

X

X

X

Mia Sydow Mölleby (V)

X

X

X

Tuve Skånberg (KD)

Laila Naraghi (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Berit Högman (S)

O

O

O

Lisbeth Sundén Andersson (M)

X

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

Marta Obminska (M)

O

X

O

Helene Petersson i Stockaryd (S)

Olle Felten (SD)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Petter Löberg (S)

Johan Hedin (C)

Jonas Eriksson (MP)

Göran Pettersson (M)

Lawen Redar (S)

Magnus Persson (SD)

Allan Widman (L)

Ali Esbati (V)

Lars-Axel Nordell (KD)

Suzanne Svensson (S)

Roger Hedlund (SD)

Runar Filper (SD)

Rasmus Ling (MP)

Nooshi Dadgostar (V)

Caroline Szyber (KD)

Carin Jämtin (S)

Birgitta Ohlsson (L)

Vakant

Ida Karkiainen (S)

Erik Andersson (M)

Niclas Malmberg (MP)

Sofia Modigh (KD)

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande