Protokoll utskottssammanträde 2016/17:19

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:19

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:19

DATUM

2017-02-02

TID

10.00 – 12.10 (ajournering 11.30-11.40 )

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Beslut om närvaro

Utskottet beslutade att Anders Grönvall, S-kansliet, fick närvara under punkten 2.

§ 2

Information från Stockholm Environment Institute, SEI

Verkställande direktören Johan L. Kuylenstierna och Louise Karlberg lämnade information om verksamheten och aktuella frågor.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokollen 2016/17:17 och 18.

§ 4

Naturvård och områdesskydd (MJU9)

Utskottet behandlade motioner om naturvård och områdesskydd.

Ärendet bordlades.

§ 5

Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft

Utskottet behandlade frågan om yttrande till utbildningsskottet över proposition 2016/17:50.

Utskottet beslutade att avge ett yttrande till utbildningsutskottet.

Ärendet bordlades.

§ 6

Mottagande av motionsyrkande

Utskottet beslutade att ta emot motion 2016/17:2443 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrk. 12 från justitieutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad

§ 7

Utskottets arbetsplan

Utskottets preliminära arbetsplan för våren 2017 anmäldes och lämnades utan erinran.

§ 8

Uppföljning av systemet med överlåtbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket

Utskottet beslutade att uppföljnings- och utvärderingsgruppens rapport Uppföljning av systemet med överlåtbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket. ska tryckas och ges ut i serien Rapporter från riksdagen.

Utskottet beslutade att hålla ett seminarium med anledning av rapporten torsdagen den 20 april 2017.

Utskottet beslutade att rapporten ska ingå som bilaga i betänkandet om fiskeripolitik (MJU14).

§ 9

Inkommen skrivelse

En inkommen skrivelse enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 10

OECD-möte 8-10 februari 2017

Kanslichefen anmälde att Sara Karlsson (S) och Stina Bergström (MP) avstår från att delta i OECD:s Parliamentary days den 8 – 10 februari 2017.

§ 11

Kommande länsresa

Utskottet beslutade preliminärt att genomföra en länsresa till Skåne i månadsskiftet augusti september 2017.

§ 12

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 14 februari 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 14 februari 2017

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:19

§ 1-2

§ 3-8

§ 9-12

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

-

-

-

Isak From (S)

X

X

X

Johan Hultberg (M) tjl. t.o.m. 2017-02-26

-

-

-

Sara Karlsson (S)

X

-

-

Martin Kinnunen (SD)

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

X

X

X

Johan Büser (S)

X

X

X

Stina Bergström (MP)

X

X

X

Gunilla Nordgren (M)

-

-

-

Monica Haider (S)

X

X

X

Anders Forsberg (SD)

X

X

X

Lars Tysklind (L)

X

X

-

Jens Holm (V)

X

X

X

Lars-Axel Nordell (KD)

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

O

X

X

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

X

X

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

O

X

X

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Nina Lundström (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

Roland Gustbée (M) extra suppleant t.o.m. 2017-02-26

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande


MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

Bilaga 2

till protokoll

2016/17:19

Inkomna skrivelser

Dnr

Avsändare / ämne

1.8.7-1141-2016/17

Petition om utträde ur Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC)

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.