Protokoll utskottssammanträde 2016/17:19

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:19

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:19

DATUM

2017-01-24

TID

11.00–11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:18.

§ 2

Information av Inspektionen för socialförsäkringen

Generaldirektör Maria Hemström-Hemmingsson med medarbetare informerade om inspektionens rapporter

2016:10 Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
2016:13 Läkares sjukskrivning av kvinnor och män

§ 3

Riksrevisionens rapport om asylboenden (SfU9)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:63.

Ärendet bordlades.

§ 4

Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen (SfU10)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:51 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 26 januari 2017 kl. 10.30.

Vid protokollet

Justeras den 26 januari 2017


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:19

§ 1–5

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

X

Mikael Cederbratt (M)

X

Phia Andersson (S)

Jennie Åfeldt (SD)

X

Lars-Arne Staxäng (M)

Yilmaz Kerimo (S)

X

Solveig Zander (C)

Rickard Persson (MP)

X

Vakant

Kerstin Nilsson (S)

X

Linus Bylund (SD)

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

X

Aron Modig (KD)

X

Teresa Carvalho (S)

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

Tina Ghasemi (M)

X

Johanna Haraldsson (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Patrik Björck (S)

Markus Wiechel (SD)

Jörgen Warborn (M)

X

Paula Holmqvist (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Serkan Köse (S)

Heidi Karlsson (SD)

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

O

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

X

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (SD)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Tomas Eneroth (S)

Johanna Jönsson (C)

X

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.