Protokoll utskottssammanträde 2016/17:19

Skatteutskottets protokoll 2016/17:19

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:19

DATUM

2017-01-17

TID

11.00-11.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan.

§ 2

Aktuella EU-frågor

Statssekreterare Leif Jakobsson och finansrådet Linda Haggren, skatte- och tullavdelningen Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor om aktuella EU-frågor.

§ 3

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:18.

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om

  • skatteutskottets seminarium om Skattereformen 25 år
    den 25 januari 2017,
  • den preliminära ärendeplanen för våren 2017.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 5

EU-dokument

Inkomna EU-dokument enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 6

Kommissionens arbetsprogram (SkU4y)

Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över KOM(2016) 710 inklusive bilagor.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:SkU4y.

SD- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller mervärdesskattesatser som tillämpas på böcker, tidningar och tidskrifter (SUB-22-2016/17)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2016) 758.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG och direktiv 2009/132/EG vad gäller vissa skyldigheter på mervärdesskatteområdet för tillhandahållande av tjänster och distansförsäljning av varor (SUB-23-2016/17)


Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2016) 757.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 9

Kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (SUB-24-2016/17)

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM(2016) 755.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 10

Överlämnande av motion

Utskottet överlämnade motion 2016/17:3158 yrkande 2 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) till civilutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot motionsyrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 11

Övriga frågor

Utskottet beslutade att anmäla Per Åsling (C), Olle Felten (SD) och Erik Ezelius (S) till The European Parliamentary Week den 30 januari – 1 februari 2017.

Utskottet beslutade på grund av tidsbrist att inte delta då Riksdagen har öppet hus lördagen den 25 mars 2017.

§ 12

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 2 februari 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 2 februari 2017SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:19

§ 1–4

§ 5-12

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

X

X

Maria Strömkvist (S)

X

X

Helena Bouveng (M)

X

X

Peter Persson (S)

X

X

Olle Felten (SD)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

X

X

Lotta Finstorp (M)

X

Adnan Dibrani (S)

X

X

David Lång (SD)

X

X

Mathias Sundin (L)

X

X

Daniel Šestrajčić (V)

X

X

Larry Söder (KD)

X

X

Patrik Lundqvist (S)

X

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

X

Jörgen Warborn (M)

X

X

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

O

O

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Vakant

Staffan Danielsson (C)

O

X

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Vakant

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Faradj Koliev (S)

Rolf Åbjörnsson (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.