Protokoll utskottssammanträde 2016/17:19

Trafikutskottets protokoll 2016/17:19

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:19

DATUM

2017-02-02

TID

Kl. 08.45 - 12.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Offentlig utfrågning

Utskottet höll en offentlig utfrågning om it- infrastruktur – i dag och i framtiden.

Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av bilaga 2 och 3

Vid protokollet

Justeras

2017-02-16

Karin Svensson Smith

TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:19

§ 1

LEDAMÖTER

N

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

Pia Nilsson (S)

X

Suzanne Svensson (S)

X

Edward Riedl (M)

Lars Mejern Larsson (S)

X

Tony Wiklander (SD)

Sten Bergheden (M)

X

Leif Pettersson (S)

X

Anders Åkesson (C)

X

Boriana Åberg (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Per Klarberg (SD)

X

Nina Lundström (L)

X

Emma Wallrup (V)

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

O

Erik Ottoson (M)

X

Rikard Larsson (S)

O

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Anders Schröder (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Roger Haddad (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

O

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Bilaga 2 till protokoll

2016/17:19

Program för trafikutskottets offentliga utfrågning om it-infrastrukturen i dag och i framtiden

Datum och tid: 2 februari 2017 kl. 08.45–12.00

Plats: förstakammarsalen

Inledning

08.45–08.50: – Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP)

08.50–09.00: – Nyttigt bredband? – riksdagens rapport om it-infrastrukturen

Erik Bohlin, biträdande professor vid Teknikens ekonomi och organisation Chalmers tekniska högskola

09.00–09.10: – Förutsättningar, utmaningar och möjligheter med framtidens it-infrastruktur ur ett användarperspektiv

– – Ann-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef Internetstiftelsen i Sverige (IIS)

09.10–09.20: – Kommunernas roll och det offentligas ansvar för it-infrastrukturen effekter av kommunala investeringar

– – Peter Haglund, sektionschef, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges kommuner och landsting (SKL)

09.2009.30: – Hinder och möjligheter med fiberutbyggnad i glesbygd

Per Sundin, fibernätskoordinator Bräcke kommun/Byanätsforum

09.30–09.40: – It-infrastrukturen, PTS uppdrag och mål

– – Jonas Wessel, avdelningschef spektrumavdelningen & Bo Andersson, chefsekonom Post- och telestyrelsen (PTS)

09.40–09.50: – Främjandet av effektiv konkurrens på marknaden

– – Kajsa Frisell, näringspolitisk expert It- & telekomföretagen

09.50–10.00: – It-infrastrukturens och bredbandets betydelse för innovationskraft och hållbar utveckling

– – Cecilia Sjöberg, direktör, avdelningschef för Tjänster och IKT & Joakim Tiséus, avdelningschef, avdelningen för samhällsutveckling Vinnova

10.0010.10 – ITS som möjliggörare inom transportsektorn

– – Per-Erik Holmberg, affärsansvarig RISE - Viktoria

10.10–10.20 – Sårbarhet och elektronisk kommunikation krav på tillförlitlighet och robusthet

Richard Oehme, verksamhetschef för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet & Minna Nyman, verksamhetschef för Rakel och ledningssystem Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

10.20–10.30 – Vad vill framtidens konsumenter ha?

– David Mothander, policyansvarig för samhällspolitiska frågor Google

10.3010.55 – – PAUS

10.55–11.55: Frågestund

Avslutning

11.55–12.00: – Trafikutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz (M)


Bilaga 3 till protokoll

2016/17:19

Trafikutskottets offentliga utfrågning om it-infrastrukturen – i dag och i framtiden

Den 2 februari 2017 i Förstakammarsalen

Deltagarförteckning

Alemdar Kamran

Tre 3

Andersson Bo

PTS

Talare

Barthel Ola

Triangelbolaget

Björesten Nina

Näringsdepartementet

Bohlin Erik

Chalmers

Talare

Dahlqvist Andreas

Näringsdepartementet

Ek Mikael

Svenska Stadsnätsföreningen

Eklund Lena

Transportstyrelsen

Eklund Löwinder Ann-Marie

IIS

Talare

Ersson Roland

Transportstyrelsen

Flytt Bengt

Bräcke kommun

Forslund Magnus

Tre 3

Frisell Kajsa

IT -& Telekomföretagen

Talare

Fältström Patrik

Netnod

Georgsson Gunilla

MSB

Gustavsson Per-Olof

STOKAB

Görling Stefan

Net 1

Haglund Peter

SKL

Talare

Helanow Patricia

STOKAB

Hertzberg Nils

Bredbandsforum

Holmberg Per-Erik

RISE Viktoria

Talare

Ingvarsson Staffan

STOKAB

Johansson Claes

Länsstyrelsen Stockholm

Jolly Philippe

Riksrevisionen

Jönsson Camilla

Svenska Stadsnätsföreningen

Liljeström Robert

Telia

Lindmark Sven

Chalmers

Lövgren Janis

MSB

Marton Maria

Transportstyrelsen

Mattsson Susanna

Näringsdepartementet

Mothander David

Google

Talare

Mölnhoff Julia

Svenska Kraftnät

Nilsson Staffan

Hela Sverige ska leva

Norrbom Henrik

Telia

Nyman Minna

MSB

Talare

Oehme Richard

MSB

Talare

Pehrsson Martin

Telia Company

Persson Mathias

Trafikverket

Persson Ulf

Ericsson

Poncin Jenny

Digidelnätverket

Rydén Carl-Johan

Tele2

Sjöberg Cecilia

Vinnova

Talare

Sjöblom Dan

PTS

Strömberg Ulrik

Hela Sverige ska leva

Stukan Tina

PTS

Sundberg Roger

Transpoertstyrelsen

Sundin Per

Bräcke kommun

Talare

Talme Linda

Riksrevisionen

Thorselius Louise

Svenska Stadsnätsföreningen

Tillander Anders

Telia

Tiséus Joakim

Vinnova

Talare

Troëng David

IP-Only AB

Wessel Jonas

PTS

Talare

Vidigs Ahlin Theresia

PTS

von Celsing Tina

SVT

Östberg Olov

Seniornet Sweden

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.