Protokoll utskottssammanträde 2016/17:19

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:19

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:19

DATUM

2017–02-02

TID

08:00–09:45

09:55–11:56

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och

humanitärt bistånd

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin, statssekreterare Ulrika Modéer, politiskt sakkunnig Katarina Hellström, kansliråd Catarina Cappelin, kansliråd Martin Mossberg, kansliråd Lennart Peck, departementssekreterare, Tommy Löfgren,

samtliga UD, informerade utskottet om Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (regeringens skrivelse 2016/17:60).

Ledamöterna frågor besvarades.

§ 2

Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin, statssekreterare Ulrika Modéer, politiskt sakkunnig Katarina Hellström, kansliråd Catarina Cappelin, kansliråd Martin Mossberg, kansliråd Lennart Peck, departementssekreterare, Tommy Löfgren,

samtliga UD, informerade utskottet om Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet och om regeringens skrivelse 2016/17:64.

Ledamöterna frågor besvarades.

§ 3

World Development report 2017: Governance and the Law

Sr. Director for Governance Global Practice Deborah Wetzel World Bank Group, Lead Economist, Luis-Felipe Lopez-Calva, Senior Public Sector Specialist, Edouard Al-Dahdah, Cordelia Chesnutt, International Affairs Officer, samtliga från Världsbanken, informerade utskottet om World Development report 2017: Governance and the Law.

Ledamöterna frågor besvarades.

Sammanträdet ajournerades kl. 09:45 och återupptogs kl. 09:55.


§ 4

Information inför utrikesrådet (FAC)

Utrikesråd Anna-Karin Eneström, kansliråd Moa Lagercrantz, t.f. chef Jörgen Persson, samtliga UD, informerade utskottet inför utrikesrådet.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 5

Arbetet i FN:s säkerhetsråd

Chef för FN-enheten Efraim Gomez och kansliråd Tomas Wiklund, båda från UD, informerade utskottet om arbetet i FN:s säkerhetsråd.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 6

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:18 och besöksprotokoll 2016/17:8.

§ 7

Kommissionens arbetsprogram 2017 (UU4)


Utskottet fortsatte granskningen av KOM(2016) 710.

Ärendet bordlades.

§ 8

Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet (UU8)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:64 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 9

Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd (UU11)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:60 och motioner.

Ärendet bordlades

§ 10

Konsulär krisberedskap (UU12)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:53 och motioner.

Ärendet bordlades

§ 11

Makroekonomiskt stöd till republiken Moldavien

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2013) 14

Ärendet bordlades.


§ 12

Aktuella EU-frågor

Dokument:

Vidare åtgärd (motsv.):

KOM(2016) 739

Utskottet beslutar att kalla den politiska ledningen till information om dokumentet den 16 mars kl. 08.00.

KOM(2016) 740

Utskottet beslutar att kalla den politiska ledningen till information om dokumentet den 16 mars kl. 08.00.

JOIN(2016) 52

Utskottet beslutar att be om en fakta-PM om dokumentet samt kalla den politiska ledningen till information om dokumentet den 16 mars kl. 08.00.

§ 13

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

– Åsa Eriksson (S) och Markus Wiechel (SD) deltar i IMF/WB:s
fältresa till Kenya den 20–23 februari.

– kansliet återkommer om planerade resor till USA och
internationella insatser m.m. vid sammanträdet den 16 februari.
– Pyry Niemi (S) och Sofia Arkelsten (M) deltar i öppet hus i
riksdagen den 25 mars.

Utskottet påmindes om att:

– utskottets tidplan för våren 2017 delades i DMT och att
debattiderna i kammaren är preliminära.

§ 14

Reserapport från Norge (Bodö)

Karin Enström (M) informerade utskottet om resa till Norge (Bodö) den 30–31 januari 2017.

§ 15

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 16 februari 2017 kl. 09.30

Vid protokollet

Marlene Quiñones

Justeras den 16 februari 2017

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:19

§ 1-14

§ 15

§

§

§

N

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S)

X

X

Karin Enström (M)

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

Margareta Cederfelt (M)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Göran Pettersson (M)

X

X

Krister Örnfjäder (S)

Björn Söder (SD)

X

X

Birgitta Ohlsson (L)

Hans Linde (V)

X

X

Sofia Damm (KD)

Maria Andersson Willner (S)

X

X

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

Sotiris Delis (M)

X

X

Anders Österberg (S)

X

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

O

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

X

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Åsa Eriksson (S) extra suppleant

X

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

X

Rolf Åbjörnsson (KD extra suppleant

Anna Wikström (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande