Protokoll utskottssammanträde 2016/17:1

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:1

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:1

DATUM

2016-09-15

TID

10.00–10.45

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning (AU3)


Utskottet behandlade skrivelse 2015/16:154 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 2

Internationella inbjudningar

Utskottet behandlade fråga om deltagande i OECD Global Parliamentary Network i Paris den 12 oktober 2016, European Parliamentary Technology Assessment Conference 2016 i Wien den 21 oktober 2016 och Interparliamentary Conference on stability, economic coordination and governance in the European Union i Bratislava den 16-18 oktober 2016.

Utskottet beslutade att delta i OEDC Global Parliamentary Network och European Parliamentary Technology Assessment Conference 2016.

§ 3

Återrapport från utskottsresan till Kanada

Annika Qarlsson (C), Patrik Björck (S), Helén Pettersson (S) och Magnus Manhammar (S) återrapporterade från utskottsresan till Kanada som ägde rum den 5-9 september 2016.

§ 4

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om ärendeplanen för september– december 2016 och påminde om utskottets besök på Arbetsdomstolen den 29 september 2016 kl. 9-11.

§ 5

Uppföljnings- och utvärderingsgruppen

Utskottet beslutade att Ali Esbati (V) ersätter Jenny Bengtsson (V) i utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 22 september 2016 kl. 10.00.

Vid protokollet

Justeras den 22 september 2016

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:1

§ 1-4

§ 5-6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

Katarina Brännström (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Niklas Wykman (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

X

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm Barenfeld (M)

X

Eva-Lena Jansson (S)

X

Paula Bieler (SD)

Fredrik Malm (L)

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

X

Erik Andersson (M)

O

Serkan Köse (S)

O

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Magnus Persson (SD)

X

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.