Protokoll utskottssammanträde 2016/17:1

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:1

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:1

DATUM

2016-09-15

TID

10.30–10.55

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Rättelse i utlänningslagen (SfU5)

Utskottet behandlade ett förslag till utskottsinitiativ.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SfU5.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Kommissionens förslag om Europeiska unionens asylbyrå och om upphävande av förordning (EU) nr 439/2010

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 271.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna reserverade sig och ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Kommissionens förslag om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 378.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

SD-ledamöterna reserverade sig och ansåg att förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Kommissionens förslag om ändring av rådets förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredje land

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2015) 434.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Kanslimeddelanden

Anmäldes att utrikesutskottet tar emot EU-kommissionär Cecilia Malmström onsdagen den 21 september 2016 kl. 17.00-18.00.
Ledamöter från övriga utskott kan anmäla intresse att delta i besöket.

Vidare anmäldes ett parlamentariskt besök från Monte Negro som socialförsäkringsutskottet tar emot den 28 september 2016.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 22 september 2016 kl. 10.30.

Vid protokollet

Justeras den 22 september 2016


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:1

§ 1–6

§

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

Carina Ohlsson (S)

X

Mikael Cederbratt (M)

X

Phia Andersson (S)

Markus Wiechel (SD)

X

Lars-Arne Staxäng (M)

X

Yilmaz Kerimo (S)

X

Solveig Zander (C)

Rickard Persson (MP)

Lotta Finstorp (M)

X

Kerstin Nilsson (S)

Linus Bylund (SD)

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

Aron Modig (KD)

X

Teresa Carvalho (S)

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

X

Tina Ghasemi (M)

O

Johanna Haraldsson (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Patrik Björck (S)

Jennie Åfeldt (SD)

O

Jörgen Warborn (M)

Paula Holmqvist (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

X

Amir Adan (M)

Serkan Köse (S)

Heidi Karlsson (SD)

O

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

X

Paula Bieler (SD)

Hanna Wigh (SD)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Bengt Eliasson (L)

Mats Persson (L)

Tomas Eneroth (S)

Johanna Jönsson (C)

X

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

Eva Lindh (S), extra suppleant

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.