Protokoll utskottssammanträde 2016/17:1

Socialutskottets protokoll 2016/17:1

RIKSDAGEN

SOCIALUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:1

DATUM

2016-09-15

TID

09.30–09.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

EU-information

Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet, med medarbetare informerade om sociala frågor under slovakiska ordförandeskapet och inför nästa Epsco-rådsmöte samt information om den sociala pelaren.
Deltagarlista se bilaga 2.

§ 2

Kanslimeddelanden

Kanslichefen informerade om den preliminära planeringen inför höstens arbete i utskottet.

Inkomna skrivelser enligt bilaga 3 anmäldes.

§ 3

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 20 september kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 20 september 2016

SOCIALUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1
prot.2016/17:1

§ 1-3

§

§

§

§

§

§

§

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Emma Henriksson (KD), ordf.

X

Anna-Lena Sörenson (S), vice ordf.

X

Cecilia Widegren (M)

Lennart Axelsson (S)

X

Margareta B Kjellin (M)

X

Catharina Bråkenhielm (S)

X

Per Ramhorn (SD)

X

Amir Adan (M)

X

Mikael Dahlqvist (S)

X

Anders W Jonsson (C)

Jan Lindholm (MP)

X

Jenny Petersson (M)

X

Kristina Nilsson (S)

Carina Herrstedt (SD)

O

Barbro Westerholm (L)

X

Karin Rågsjö (V)

X

Hans Hoff (S)

SUPPLEANTER

Yasmine Larsson (S)

X

Sofia Fölster (M)

X

Håkan Bergman (S)

Finn Bengtsson (M)

Roza Güclü Hedin (S)

Sofia Arkelsten (M)

Arhe Hamednaca (S)

Staffan Danielsson (C)

X

Stefan Nilsson (MP)

O

Thomas Finnborg (M)

Berit Högman (S)

Christina Östberg (SD)

X

Christina Örnebjär (L)

Maj Karlsson (V)

O

Penilla Gunther (KD)

Anna Wallentheim (S)

Roland Utbult (KD)

Bengt Eliasson (L)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Anette Åkesson (M)

Larry Söder (KD)

Annika Qarlsson (C)

Veronica Lindholm (S)

Emilia Töyrö (S)

EXTRA SUPPLEANT

Christer Adelsbo (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.