Protokoll utskottssammanträde 2016/17:1

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2016/17:1

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:1

DATUM

2016-11-15

TID

11.00–12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Sammanträdets öppnande

Krister Örnfjäder (S), som var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat.

§ 2

Upprop

Ledamöter och suppleanter ropades upp.

§ 3

Val av ordförande

Kenneth G Forslund (S) valdes till ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Val av vice ordförande

Allan Widman (L) valdes till vice ordförande.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

Ordföranden tackade för visat förtroende och fortsatte ledningen
av sammanträdet.

§ 6

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

Kabinettssekreterare Annika Söder, ministerrådet Ulf Lindell, kanslirådet Anders O Lindgren, departementssekreterare Linnea Strand och departementssekreterare Carl-Magnus Nilsson, alla från Utrikesdepartementet, enhetschefen för enheten för militär förmåga och insatser och ledning Magnus Bergman, kanslirådet Anja Glavinic Jones och departementssekreterare My tingsvall, alla från Försvars-departementet samt generallöjtnant Dennis Gyllensporre och överstelöjtnant Tomas Abrahamsson från Försvarsmakten, informerade med anledning av proposition 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 7

Information från Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten med anledning av proposition 2016/17:33 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

Kabinettssekreterare Annika Söder, ministerrådet Ulf Lindell och kanslirådet Anders O Lindgren, alla från Utrikesdepartementet, enhetschefen för enheten för militär förmåga och insatser och ledning Magnus Bergman, kanslirådet Anja Glavinic Jones och departementssekreterare My tingsvall, alla från Försvars-departementet samt generallöjtnant Dennis Gyllensporre och överstelöjtnant Tomas Abrahamsson från Försvarsmakten, informerade med anledning av proposition 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali.

Ledamöternas frågor besvarades.

§ 8

Kanslimeddelanden

Kansliet meddelade att en preliminär tidsplan för det sammansatta utskottets beredning av propositionerna 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak och 2016/17:33 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan delats ut på bordet.

§ 9

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 17 november 2016
kl. 09.00.

Vid protokollet

Monique Karlsson

Justeras torsdagen den 17 november 2016

Kenneth G Forslund

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga

till protokoll

2016/17:1

§ 1-4

§ 5-7

§ 8-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Kenneth G Forslund (S), ordförande

X

X

X

Allan Widman (L), vice ordförande

X

X

X

Hans Wallmark (M)

Åsa Lindestam (S)

X

X

X

Karin Enström (M)

X

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Björn Söder (SD)

Lena Asplund (M)

X

X

X

Alexandra Völker (S)

X

O

O

Daniel Bäckström (C)

X

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

X

Sofia Arkelsten (M)

X

X

X

Maria Andersson Willner (S)

O

X

X

Mikael Jansson (SD)

X

X

X

Stig Henriksson (V)

X

X

X

Mikael Oscarsson (KD)

Kent Härstedt (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Krister Örnfjäder (S)

X

O

O

Jan R Andersson (M)

X

X

Paula Holmqvist (S)

O

O

O

Margareta Cederfelt (M)

O

O

O

Emilia Töyrä (S)

O

O

X

Jeff Ahl (SD)

Lotta Olsson (M)

O

O

X

Mattias Ottosson (S)

O

O

O

Kerstin Lundgren (C)

O

O

Anders Schröder (MP)

O

O

O

Göran Pettersson (M)

O

O

O

Anders Österberg (S)

O

O

O

Roger Richtoff (SD)

Birgitta Ohlsson (L)

Hans Linde (V)

O

O

O

Sofia Damm (KD)

X

X

X

Kalle Olsson (S)

X

X

X

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande

–

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.