Protokoll utskottssammanträde 2016/17:20

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:20

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:20

DATUM

2017-03-16

TID

10.00-10.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Nya utstationeringsregler (AU9)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:107 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 2

Förfrågan om möte med ledamöter från European Parliament´s EMPL Committee den 20 april 2017

Utskottet behandlade fråga om möte med ledamöter från European Parliament´s EMPL Committee den 20 april 2017, gemensamt med socialförsäkringsutskottet.

Utskottet beslutade att delta i mötet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Förfrågan om möte med ledamöter från Storbritanniens parlament den 31 mars 2017

Utskottet behandlade fråga om möte med ledamöter från Storbritanniens parlament den 31 mars 2017.

Utskottet beslutade att delta i mötet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Förfrågan om möte med ledamöter från Jordaniens parlament den 6 april 2017

Utskottet behandlade fråga om möte med ledamöter från Jordaniens parlament den 31 mars 2017.

Utskottet beslutade att delta i mötet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:19.

§ 6

Kanslimeddelanden

Kanslichefen anmälde en inkommen skrivelse (dnr 1439-2016/17). Se bilaga 2.

§ 7

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 23 mars 2017 kl. 10.00.

Vid protokollet

Susanne Palm

Justeras den 23 mars 2017

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:20

§ 1-7

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

Annelie Karlsson (S)

X

Katarina Brännström (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Niklas Wykman (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

X

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm Barenfeld (M)

Eva-Lena Jansson (S)

Magnus Persson (SD)

X

Fredrik Malm (L)

X

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

Erik Andersson (M)

X

Serkan Köse (S)

X

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

Eva Lohman (M)

X

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.