Protokoll utskottssammanträde 2016/17:20

Civilutskottets protokoll 2016/17:20

RIKSDAGEN

CIVILUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:20

DATUM

2017-02-21

TID

11.00–12.10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:19.

§ 2

Information från Näringsdepartementet

Statsrådet Peter Eriksson m.fl. informerade i fråga om riktvärden för trafikbuller.

§ 3

Insolvens- och utsökningsrätt (CU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:CU8.

S-, M-, SD-, MP-, C-, V-, L-, och KD-ledamöterna anmälde reserva-tioner.

M- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 4

Kommissionens direktivförslag om företagskonstruktion och en andra chans för företagare

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 723.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Familjerätt (CU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om fullmakt- och tvångsäktenskap, månggifte och utvärdering av vårdnadsreglerna.

Ärendet bordlades.

§ 6

Förslag till utskottsinitiativ om barnäktenskap

Utskottet fortsatte behandlingen av förslaget.

L-ledamoten drog tillbaka sitt förslag med hänvisning till att
regeringen aviserat en utredning i frågan.

§ 7

EU-frågor

Inkomna EU-dokument anmäldes enligt förteckningen.

§ 8

Övriga frågor

Utskottet beslutade att hålla en öppen utfrågning om riktvärden för trafikbuller den 23 mars 2017 kl. 9-12.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 2 mars 2017 kl. 9.30.

Vid protokollet

Justeras den 2 mars 2017

Tuve SkånbergCIVILUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll 2016/17:20

§ 1-9

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Tuve Skånberg (KD), ordf.

X

Johan Löfstrand (S), vice ordf.

X

Ewa Thalén Finné (M)

X

Hillevi Larsson (S)

X

Jessika Roswall (M)

O

Lars Eriksson (S)

X

Roger Hedlund (SD)

X

Carl-Oskar Bohlin (M)

X

Eva Sonidsson (S)

-

Ola Johansson (C)

X

Emma Hult (MP)

X

Thomas Finnborg (M)

X

Leif Nysmed (S)

tjl. t.o.m. 170630

-

Mikael Eskilandersson (SD)

X

Robert Hannah (L)

X

Nooshi Dadgostar (V)

O

Johanna Haraldsson (S)

X

SUPPLEANTER

Shadiye Heydari (S)

X

Mats Green (M)

X

Jonas Gunnarsson (S)

Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Strömkvist (S)

Jimmy Ståhl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Alexandra Völker (S)

Solveig Zander (C)

Agneta Börjesson (MP)

Margareta B Kjellin (M)

Hans Unander (S)

Jonas Millard (SD)

Said Abdu (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

X

Catharina Bråkenhielm (S)

Jonas Åkerlund (SD)

Markus Wiechel (SD)

Rasmus Ling (MP)

Helena Lindahl (C)

Hans Linde (V)

Annika Eclund (KD)

Lars Tysklind (L)

Christina Örnebjär (L)

Faradj Koliev (S)

ers. t.o.m. 170630

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.