Protokoll utskottssammanträde 2016/17:20

Finansutskottets protokoll 2016/17:20

RIKSDAGEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:20

DATUM

2017-01-26

TID

10.30–12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Medgivande att närvara

Utskottet medgav att riksdagens EU-representant Livia Spada fick närvara under sammanträdet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 2

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:19.

§ 3

EU-frågor på det socialpolitiska området


Statssekreterare Therese Svanström Andersson m.fl., Socialdepartementet, återrapporterade från Epsco-rådets möte den 8 december 2016.

§ 4

EU-frågor på det socialpolitiska området

Statssekreterare Therese Svanström Andersson m.fl., Socialdepartementet, informerade utskottet om rådets utkast till slutsatser om den årliga tillväxtöversikten i de delar som berör SfU:s beredningsområde, kommissionens kommande förslag om en europeisk pelare för sociala rättigheter och det maltesiska ordförandeskapets program för våren 2017.

§ 5

Revidering av EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen (883/2004, 987/2009)

Utskottet överlade med statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet.

Underlaget utgjordes av kommissionens förslag till revidering av EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen (883/2004, 987/2009) KOM(2016) 815 med bilaga SWD(2016) 461 och faktapromemoria 2016/17:FPM54.

Regeringens ståndpunkt angiven i faktapromemorian var:

Allmänt om förslaget

Regeringen anser att samordningsbestämmelserna är en förutsättning för att den fria rörligheten ska fungera inom den Europeiska unionen. Det är nödvändigt att bestämmelserna utvecklas och moderniseras i takt med samhällsutvecklingen samt för att passa olika typer av sociala trygghetssystem. Regeringen välkomnar därför en översyn av regelverket men det behöver analyseras vidare huruvida samtliga delar av kommissionens förslag tillgodoser dessa behov.

Regeringens utgångspunkt i förhandlingarna är att samordningsbestämmelserna ska vara effektiva och inte utgöra hinder för den fria rörligheten för personer. Omotiverade administrativa kostnader för tillämpande institutioner bör undvikas. EU-fördragen, samordningsbestämmelsernas grundprinciper liksom den nationella kompetensen ska värnas. Bestämmelserna ska i sig inte syfta till en harmonisering av medlemsstaternas olika sociala trygghetssystem. Regelverket ska ge uttryck för en skälig och rättvis ansvars- och kostnadsfördelning mellan medlemsstaterna, samtidigt som den enskildes behov av social trygghet värnas.

Icke ekonomiskt aktiva personers tillgång till sociala trygghetsförmåner

Regeringen delar kommissionens uppfattning om att frågan om icke ekonomiskt aktiva personers ställning vad gäller rätt till sociala trygghetsförmåner behöver klargöras. Innebörden av förslaget behöver tydliggöras men ändringen får inte inskränka medlemsstaternas nationella kompetens vad det gäller utformandet av de sociala trygghetssystemen.

Samordning av förmåner vid långvarigt vårdbehov

Regeringens utgångspunkt är att inga ytterligare förmåner ska omfattas av samordningsbestämmelserna eller ska kunna betalas ut vid bosättning i annan medlemsstat. Regeringen ser inga behov av förändrade samordningsbestämmelser vad gäller förmåner vid långvarigt vårdbehov. Därför förordar regeringen att nuvarande regler på området behålls och att ingen ny gren för förmåner vid långvarigt vårdbehov införs i samordningsbestämmelserna. I det fall en definition av ”förmåner vid långvarigt vårdbehov” förs in i samordningsbestämmelserna ska denna inte innebära en utvidgning av bestämmelsernas tillämpningsområde.

Samordning av förmåner vid arbetslöshet

Regeringens utgångspunkt är att det finns behov av att genomföra vissa förändringar för att framför allt åstadkomma förenklingar i tillämpningen. Regeringen anser inte att behovet är av sådan omfattning att det motsvarar de åtgärder som kommissionen föreslår men kan stödja och utveckla förslag som i sin helhet syftar till att förbättra samordningen.

Samordning av vissa familjeförmåner

Regeringen anser att samordningen av vissa familjeförmåner och förmåner till föräldrar och barn behöver utvecklas och moderniseras. Ändrade förutsättningar för samordningen av familjeförmåner har drivits fram av de nordiska länderna som har verkat för att förmåner som ersätter inkomstbortfall ska vara förmåner riktade till individen och inte till familjen. Regeringen anser att det är mycket positivt att ett förslag i denna riktning läggs fram men att det kan vara aktuellt att utveckla förslaget ytterligare för att säkerställa en tillfredställande samordning av den svenska föräldrapenningen.

Ändringar av administrativ natur

Regeringen ställer sig positiv till ändringar i lagstiftningen avseende utsändning och arbete i två länder som stärker anknytningen mellan den behöriga medlemsstaten och personen i fråga och som stärker administrationen. Det är dock tveksamt om de aktuella förslagen tillgodoser dessa behov på ett tillfredsställande sätt.

Regeringen noterar förslaget om en direkt hänvisning till utstationeringsdirektivet i artikel 12 i 883/2004, vilket kommer att kräva ytterligare analyser.

Som en generell utgångspunkt stödjer regeringen förslag som bidrar till att motverka fel och bedrägerier samt skapar förutsättningar för en mer effektiv administration.

Ändringar av teknisk natur

Regeringen ställer sig positiv till att bestämmelserna om indrivning och återkrav i samordningsbestämmelserna ska likriktas med bestämmelserna i indrivningsdirektivet. Däremot är regeringen tveksam till förslaget som innebär att de behöriga myndigheterna ska se till att institutionerna tolkar och tillämpar unionsrätten på rätt sätt eftersom regleringen kan komma i konflikt med svensk grundlagsreglering om myndigheternas självständighet vid myndighetsutövning och rättstillämpning.

Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens redovisade ståndpunkt.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

Revidering av EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen

Utskottet inledde subsidiaritetsprövningen av KOM(2016) 815.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 7

Överlämnande av motionsyrkande

Utskottet överlämnade motion 2016/17:2299 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 3 till konstitutionsutskottet under förutsättning att det mottagande utskottet tar emot yrkandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 8

Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (SfU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:61 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SfU8.

SD-ledamöterna anmälde reservation.

§ 9

Socialavgifter (SfU12)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:SfU12.

SD- och L-ledamöterna anmälde reservation.

§ 10

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen dagen torsdagen den 2 februari kl. 10.00

Vid protokollet

Justeras den 2 februari 2017


SOCIALFÖRSÄKRINGS-UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:20

§ 1–5

§ 6

§ 7

§ 8–10

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Fredrik Lundh Sammeli (S), ordf.

X

X

X

X

Johan Forssell (M), vice ordf.

X

X

X

X

Carina Ohlsson (S)

X

X

X

X

Mikael Cederbratt (M)

X

X

X

X

Phia Andersson (S)

X

Jennie Åfeldt (SD)

Lars-Arne Staxäng (M)

X

Yilmaz Kerimo (S)

O

X

X

X

Solveig Zander (C)

Rickard Persson (MP)

X

X

X

X

Vakant

Kerstin Nilsson (S)

X

X

X

X

Linus Bylund (SD)

X

X

X

X

Emma Carlsson Löfdahl (L)

X

X

X

X

Wiwi-Anne Johansson (V)

X

X

O

X

Aron Modig (KD)

X

X

X

X

Teresa Carvalho (S)

X

X

X

X

SUPPLEANTER

Patrik Engström (S)

Tina Ghasemi (M)

X

X

X

X

Johanna Haraldsson (S)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Patrik Björck (S)

Markus Wiechel (SD)

Jörgen Warborn (M)

Paula Holmqvist (S)

Fredrik Christensson (C)

Maria Ferm (MP)

Amir Adan (M)

Serkan Köse (S)

Heidi Karlsson (SD)

X

X

X

X

Barbro Westerholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

O

O

X

O

Désirée Pethrus (KD)

Mathias Tegnér (S)

X

X

X

X

Paula Bieler (SD)

O

O

O

O

Hanna Wigh (SD)

Marco Venegas (MP)

Daniel Riazat (V)

Rossana Dinamarca (V)

Emma Henriksson (KD)

Yasmine Larsson (S)

Fredrik Malm (L)

Mats Persson (L)

Tomas Eneroth (S)

Johanna Jönsson (C)

X

X

X

X

Larry Söder (KD)

Finn Bengtsson (M)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande