Protokoll utskottssammanträde 2016/17:20

Kulturutskottets protokoll 2016/17:20

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:20

DATUM

Tisdagen den 28 februari 2017

TID

Kl. 11.00–11.05

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2016/17:19 av den 23 februari 2017.

§ 2

Marknäten och public service (KrU7)

Behandlades regerings skrivelse 2016/17:74 Riksrevisionens rapport om Teracom och marknäten samt motioner från allmänna motionstiden 2016/17.

Ärendet bordlades.

§ 3

Övriga frågor

Kanslichefen lämnade kompletterade information rörande betänkande 2016/17:KrU8 Kultur och fritid för barn och unga.

Vidare informerade kanslichefen om utskottets deltagande i Öppet hus i riksdagen den 25 mars 2017.

§ 4

Tack

Ordförande Olof Lavesson (M) tackade Christer Adelsbo (S) för den tid han varit i utskottet och önskade lycka till med framtida uppgifter.

Christer Adelsbo (S) tackade för sin tid i kulturutskottet och för gott samarbete med övriga ledamöter.

§ 5

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 14 mars 2017 kl. 11.00.


Vid protokollet

Charlotte Rundelius

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2016/17:20

– – – §§

1–5

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

Johnsson, Peter (S)

D

Magnusson, Cecilia (M)

Gille, Agneta (S)

D

Emilsson, Aron (SD)

D

Quicklund, Saila (M)

D

Wiechel, Björn (S) Tjl.

Lodenius, Per (C)

D

Malmberg, Niclas (MP)

D

Hökmark, Isabella (M)

Wallentheim, Anna (S) Tjl.

Bengtsson, Angelika (SD)

D

Eliasson, Bengt (L)

D

Dinamarca, Rossana (V)

Utbult, Roland (KD)

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S) Tjl.

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

Lohman, Eva (M)

D

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Vakant

Sundin, Cassandra (SD)

N

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

Knutsson, Elisabet (MP)

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

N

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Rönnmark, Marie-Louise (S)

D

Adelsbo, Christer (S)

D

Vikström, Anna (S)

D

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.