Protokoll utskottssammanträde 2016/17:20

Näringsutskottets protokoll 2016/17:20

RIKSDAGEN

NÄRINGSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:20

DATUM

2017–02–21

TID

11.00–12.05

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:19.

§ 2

Information från regeringen

Statsrådet Mikael Damberg, Näringsdepartementet, lämnade information om ägarstyrning m.m. av statligt ägda bolag.

Vid sammanträdet närvarade även statssekreterare Eva Lindström, departementsråden Magnus Skåninger och Anna Magnusson, kansliråden Ulrika Löfqvist, Jens Schlyter och Måns Carlson samt planeringschef Stina Billinger, Näringsdepartementet.

§ 3

Riksrevisionens rapport om statligt stöd till innovationer och företagande (NU11)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:79 om Riksrevisionens rapport om statligt stöd till innovationer och företagande samt motion.

Ärendet bordlades.

§ 4

Återrapport från OECD-konferens

Hans Rothenberg (M) och Said Abdu (L) lämnade muntlig återrapport från OECD:s parlamentarikerkonferens i Paris den 8-10 februari 2017.

§ 5

Anmälan av inkomna skrivelser

Anmäldes inkomna skrivelser (enligt bilaga 2).

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 23 februari kl. 10.00.

Vid protokollet

Bibi Junttila

Justeras den 23 februari 2017

Jennie Nilsson

NÄRINGSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:20

§ 1-2

§ 3-6

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Jennie Nilsson (S), ordf.

Lars Hjälmered (M), vice ordf.

X

X

Åsa Westlund (S)

X

X

Hans Rothenberg (M)

X

X

Ingemar Nilsson (S)

X

X

Josef Fransson (SD)

Hanif Bali (M)

X

X

Per-Arne Håkansson (S)

X

X

Helena Lindahl (C)

X

X

Lise Nordin (MP)

X

X

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Anna Wallén (S)

X

X

Mattias Bäckström Johansson (SD)

X

X

Said Abdu (L)

X

X

Birger Lahti (V)

X

O

Penilla Gunther (KD)

X

X

Mattias Jonsson (S)

SUPPLEANTER

Anna-Caren Sätherberg (S)

X

X

Sofia Fölster (M)

X

X

Hanna Westerén (S)

Gunilla Nordgren (M)

Jasenko Omanovic (S)

Johan Nissinen (SD)

X

X

Jessika Roswall (M)

Hannah Bergstedt (S)

Peter Helander (C)

O

O

Jonas Eriksson (MP)

Sten Bergheden (M)

Isak From (S)

X

Olle Felten (SD)

Maria Weimer (L)

O

O

Håkan Svenneling (V)

O

X

Mikael Oscarsson (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Sven-Olof Sällström (SD)

Cassandra Sundin (SD)

Rickard Nordin (C)

Christina Höj Larsen (V)

Aron Modig (KD)

Mathias Sundin (L)

Maria Arnholm (L)

Matilda Ernkrans (S)

Jessica Polfjärd (M)

Börje Vestlund (S)

Linus Sköld (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.