Protokoll utskottssammanträde 2016/17:20

Skatteutskottets protokoll 2016/17:20

RIKSDAGEN

SKATTEUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:20

DATUM

2017-02-02

TID

10.30–11.00

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

Ordföranden hälsade Linus Sköld (S) välkommen till sitt första sammanträde med utskottet.

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:19.

§ 2

Kanslimeddelanden

Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes.

§ 3

Ändrade bestämmelser om tullsamarbete (SkU13)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:44.

Ärendet bordlades.

§ 4

Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet (SkU14)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:47 och en motion.

Ärendet bordlades.

§ 5

Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen (SkU15)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:49 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 6

Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (SkU20)

Utskottet behandlade proposition 2016/17:48.

Ärendet bordlades.


§ 7

Gruppen för uppföljning och utvärdering

Föredragande Mikael Pyka informerade om ett förslag från uppföljnings- och utvärderingsgruppen att under våren 2017 anordna ett seminarium på temat Skatter som drivkraft för in- respektive utflyttning av företag. Utskottet beslutade att godkänna förslaget.

§ 8

Övriga frågor

Utskottet beslutade att genomföra en utskottsresa till Kenya den 4–11 februari 2017. Deltagare i resan är Maria Malmer Stenergard (M), Maria Strömkvist (S), Helena Bouveng (M), Peter Persson (S), Cecilie Tenfjord-Toftby (M), Rasmus Ling (MP), Lotta Finstorp (M), Patrik Lundqvist (S), Erik Ezelius (S), Staffan Danielsson (C), Linus Sköld (S) och två tjänstemän.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 14 februari 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Justeras den 14 februari 2017SKATTEUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:20

§ 1–3

4–9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Per Åsling (C), ordf.

X

X

Jörgen Hellman (S), vice ordf.

X

X

Maria Malmer Stenergard (M)

O

Maria Strömkvist (S)

X

X

Helena Bouveng (M)

X

X

Peter Persson (S)

X

X

Olle Felten (SD)

X

X

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

X

X

Hannah Bergstedt (S)

Rasmus Ling (MP)

X

X

Lotta Finstorp (M)

X

X

Adnan Dibrani (S)

David Lång (SD)

X

X

Mathias Sundin (L)

X

X

Daniel Šestrajčić (V)

X

X

Larry Söder (KD)

X

X

Patrik Lundqvist (S)

X

X

SUPPLEANTER

Erik Ezelius (S)

X

X

Jörgen Warborn (M)

X

X

Laila Naraghi (S)

Maria Abrahamsson (M)

Jamal El-Haj (S)

Vakant

Erik Andersson (M)

Hillevi Larsson (S)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Janine Alm Ericson (MP)

Vakant

Leif Nysmed (S)

Kent Ekeroth (SD)

Mats Persson (L)

Emma Wallrup (V)

Andreas Carlson (KD)

Kenneth G Forslund (S)

Dennis Dioukarev (SD)

Vakant

Staffan Danielsson (C)

Ulla Andersson (V)

Jakob Forssmed (KD)

Robert Hannah (L)

Said Abdu (L)

Vakant

Mathias Tegnér (S)

Lise Nordin (MP)

Faradj Koliev (S)

Linus Sköld (S)

X

X

Rolf Åbjörnsson (KD)

N = Närvarande

X = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

O = ledamöter som härutöver har varit närvarande 2017-02-01

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.