Protokoll utskottssammanträde 2016/17:20

Trafikutskottets protokoll 2016/17:20

RIKSDAGEN

TRAFIKUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:20

DATUM

2017-02-16

TID

10.00–10.50

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:18 och 2016/17:19.

§ 2

Regeringens forskningsproposition – kunskap i samverkan (TU3y)

Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:50 och motioner.

Utskottet justerade yttrande 2016/17:TU3y.

§ 3

Information från Näringsdepartementet

Tjänstemän från Näringsdepartementet informerade om arbetet inom EU med transportpolitiska frågor under innevarande ordförandeskap.

§ 4

Kommissionens förslag om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2016/17) 818.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprövningen.

V-ledamoten reserverade sig mot beslutet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 5

Mottagande av motionsyrkande

Utskottet beslutade att ta emot motion 2016/17:2368 av Sara-Lena Bjälkö (SD) yrkande 3 från justitieutskottet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 6

§ 7

Övrig fråga

Anmäldes till protokollet att en delegation från trafikutskottet har besökt Tyskland den 13-15 februari 2017.

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 21 februari 2017 kl. 11.00

Vid protokollet

Justeras

2017-02-21

Karin Svensson Smith


TRAFIKUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till protokoll

2016/17:20

§ 1-7

§

§

§

LEDAMÖTER

Karin Svensson Smith (MP), ordf.

X

Jessica Rosencrantz (M), vice ordf.

X

Pia Nilsson (S)

X

Suzanne Svensson (S)

X

Edward Riedl (M)

X

Lars Mejern Larsson (S)

X

Tony Wiklander (SD)

X

Sten Bergheden (M)

X

Leif Pettersson (S)

Anders Åkesson (C)

X

Boriana Åberg (M)

X

Jasenko Omanovic (S)

X

Per Klarberg (SD)

Nina Lundström (L)

Emma Wallrup (V)

X

Robert Halef (KD)

X

Johan Andersson (S)

X

SUPPLEANTER

Teres Lindberg (S)

Erik Ottoson (M)

O

Rikard Larsson (S)

X

Katarina Köhler (S)

Jimmy Ståhl (SD)

X

Lotta Finstorp (M)

Mattias Jonsson (S)

Daniel Bäckström (C)

Anders Schröder (MP)

Jörgen Andersson (M)

Maria Andersson Willner (S)

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Lars Tysklind (L)

Birger Lahti (V)

Tuve Skånberg (KD)

Krister Örnfjäder (S)

Nina Kain (SD)

Adam Marttinen (SD)

Stina Bergström (MP)

Stig Henriksson (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Mathias Sundin (L)

Said Abdu (L)

Monica Green (S)

Roland Utbult (KD)

N = Närvarande

V = Votering

X = Ledamöter som deltagit i handläggningen

O = Ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.