Protokoll utskottssammanträde 2016/17:20

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:20

RIKSDAGEN

UTRIKESUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:20

DATUM

2017–02-16

TID

09:30–10:10

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:19.

§ 2

Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 (PGU) (UU5)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:182 och motioner.

Utskottet justerade betänkande 2016/17:UU5

M-, C-, V-, L- och KD ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Makroekonomiskt stöd till republiken Moldavien

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM(2017) 14 slutlig.

Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4 – § 4

Kommissionens arbetsprogram 2017 (UU4)

Utskottet fortsatte granskningen av KOM(2016) 710 och faktapromemoria 2016/17:FPM30.

Ärendet bordlades.

§ 5

Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet (UU8)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:64 och motioner.

Utskottet beslutade att kalla företrädare för regeringen, Migrationsverket och Concord till föredragningarna 21 februari 2017 och 23 februari 2017.

Ärendet bordlades.


§ 6

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik (UU15)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:62 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 7 – § 13

Kanslimeddelanden

Utskottet informerades om att:

– talmannen fattat beslut om ärendedebatterna i kammaren och att kansliet uppdaterar tidplanen med ungefärlig uppgift om när debatterna äger rum och information om statsråds ev. deltagande.

– resor till New York 21-25 maj 2017 respektive New York och Washington 1-7 oktober 2017 genomförs som en utskottsresa och därmed har partierna platser utifrån mandat i utskottet. Information om inreseregler till USA har inhämtats från USA:s ambassad i Stockholm. Intresseanmälan har delats på bordet.

– UNDP:s resa till Libanon den 3-7 april 2017 och möjlig finansiering från utskottets budget för internationella konferenser går efter turordningslistan. Blankett för intresseanmälan har delats på bordet för komplettering och kontroll.

– utskottet vid tidigare utskottssammanträde begärde att få ta del av del interna handlingsplaner som refereras till i regeringens skrivelse 2015/16:182 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030. Handlingarna fanns tillgängliga för ledamöterna på Utrikesdepartementet den 14 februari 2017 kl. 09:00-17:00.

§ 8

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 21 februari 2017 kl. 11:00

Vid protokollet

John Wernberg

Justeras den 21 februari 2017

Kenneth G ForslundUTRIKESUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:20

§ 1-5

§ 6-8

§

§

§

LEDAMÖTER

N

N

Kenneth G Forslund (S)

X

X

Karin Enström (M)

X

X

Olle Thorell (S)

Sofia Arkelsten (M)

X

X

Katarina Köhler (S)

Markus Wiechel (SD)

X

X

Margareta Cederfelt (M)

X

X

Pyry Niemi (S)

X

X

Kerstin Lundgren (C)

X

X

Pernilla Stålhammar (MP)

X

X

Göran Pettersson (M)

X

X

Krister Örnfjäder (S)

Björn Söder (SD)

X

X

Birgitta Ohlsson (L)

X

X

Hans Linde (V)

X

X

Sofia Damm (KD)

X

X

Maria Andersson Willner (S)

X

O

SUPPLEANTER

Emilia Töyrä (S)

O

X

Sotiris Delis (M)

O

O

Anders Österberg (S)

X

X

Tobias Billström (M)

Kent Härstedt (S)

O

Jeff Ahl (SD)

Ulrika Karlsson i Uppsala (M)

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

Ola Johansson (C)

Emma Nohrén (MP)

Hans Wallmark (M)

Yilmaz Kerimo (S)

Johnny Skalin (SD)

Tina Acketoft (L)

Lotta Johnsson Fornarve (V)

Jakob Forssmed (KD)

Carin Jämtin (S)

Anti Avsan (M)

Johan Nissinen (SD)

Pavel Gamov (SD)

Anders Schröder (MP)

Ulrika Carlsson i Skövde (C)

Ali Esbati (V)

Robert Halef (KD)

Serkan Köse (S)

Maria Weimer (L)

Mathias Sundin (L)

Shadiye Heydari (S)

Maria Stockhaus (M)

Mikael Oscarsson (KD)

Åsa Eriksson (S) extra suppleant

X

X

Jamal Mouneimne (S) extra suppleant

X

X

Anna Wikström (S) extra suppleant

N = Närvarande

x = ledamöter som har deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.