Protokoll utskottssammanträde 2016/17:21

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:21

RIKSDAGEN

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:21

DATUM

2017-03-23

TID

10.00-10.18

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Arbetsmiljö och arbetstid (AU10)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:82 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 2

Annual Convention for Inclusive Growth, Bryssel 24 april 2017

Utskottet behandlade fråga om deltagande i Annual Convention for Inclusive Growth konferens i Bryssel 24 april 2017.

Utskottet beslutade att inte delta i konferensen.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

ILO:s Internationella arbetskonferens, Genève 5-16 juni 2017

Utskottet behandlade fråga om deltagande i ILO:s Internationella arbetskonferens, Genève 5-16 juni 2017.

Utskottet beslutade att Patrik Björck (S) och Ali Esbati (V) deltar i mötet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Justering av protokoll

Utskottet justerade protokoll 2016/17:20.

§ 5

Övriga frågor

- Eva-Lena Jansson (S) återrapporterade från den interparlamentariska konferensen ”Women´s economic empowerment: Let´s act together” i Bryssel den 8-9 mars 2017.

- Elisabeth Svantesson (M) och Eva-Lena Jansson (S) återrapporterade från deltagande i FN:s kvinnokommissions möte (CSW) som hölls i New York den 13-24 mars 2017.

§ 6

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 6 april 2017 kl. 8.45.

Vid protokollet

Justeras den 6 april 2017

ARBETSMARKNADSUTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1

till protokoll

2016/17:21

§ 1-6

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Raimo Pärssinen (S), ordf.

X

Elisabeth Svantesson (M), vice ordf.

X

Annelie Karlsson (S)

O

Katarina Brännström (M)

X

Ann-Christin Ahlberg (S)

X

Sven-Olof Sällström (SD)

X

Niklas Wykman (M)

X

Patrik Björck (S)

X

Annika Qarlsson (C)

X

Marco Venegas (MP)

X

Christian Holm Barenfeld (M)

Eva-Lena Jansson (S)

X

Magnus Persson (SD)

X

Fredrik Malm (L)

X

Ali Esbati (V)

X

Désirée Pethrus (KD)

X

Helén Pettersson i Umeå (S)

X

SUPPLEANTER

Magnus Manhammar (S)

X

Erik Andersson (M)

X

Serkan Köse (S)

Boriana Åberg (M)

Kerstin Nilsson (S)

Paula Bieler (SD)

Eva Lohman (M)

Johan Andersson (S)

Johanna Jönsson (C)

Rickard Persson (MP)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Paula Holmqvist (S)

Mattias Karlsson (SD)

Maria Arnholm (L)

Christina Höj Larsen (V)

Annika Eclund (KD)

Jasenko Omanovic (S)

Johnny Skalin (SD)

Markus Wiechel (SD)

Maria Ferm (MP)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Fredrik Christensson (C)

Rossana Dinamarca (V)

Penilla Gunther (KD)

Robert Hannah (L)

Mats Persson (L)

Fredrik Schulte (M)

Johanna Haraldsson (S)

Lars Mejern Larsson (S)

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.