Protokoll utskottssammanträde 2016/17:21

Finansutskottets protokoll 2016/17:21

Protokoll

Utskottssammanträde 2016/17:21

Datum

2017-01-12

Tid

10.30-10.45

Närvarande

Se bilaga 1

§ 1

Information om förändringar i Riksbankens rapport Redogörelse för penningpolitiken

Marianne Nessén, Avdelningen för penningpolitik informerade och svarade på ledamöternas frågor.

§ 2

Anmälningar

Ny suppleant Rolf Åbjörnsson (KD) hälsades välkommen.

Ny granskningsrapport från Riksrevisionen: Svenska myndigheters beredskap inför Brexit-omröstningen (RiR 2016:33).

Fråga om att ta emot norska Riksrevisionens kollegium, utskottet beslutade att ta emot besöket den 15 februari.

Ett uppdaterat program för OECD Parliamentary Days 8-10 februari.

Omfördelning av motioner

Utskottet överlämnade motion 2016/17:1860 yrk 2 av Sten Bergheden (M)

till konstitutionsutskottet under förutsättning av detta utskotts medgivande.

§ 3

Regeringens skrivelse angående Riksrevisionens rapport om skyddet för pensionssparare (FiU16)

Utskottet behandlade skrivelse 2016/17:40.

Ärendet bordlades.

§ 4

Nästa sammanträde

Tisdagen den 17 januari kl. 11.00

Vid protokollet

Sylvia Fredlund

Justeras

Fredrik Olovsson


Närvaro och voteringsförteckning – – Bilaga 1 till protokoll 2016/17:21

– – –

§ 1-4

Ledamöter

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Fredrik Olovsson (S), ordförande

X

Ulf Kristersson (M), vice ordförande

Monica Green (S)

X

Maria Plass (M)

X

Ingela Nylund Watz (S)

X

Oscar Sjöstedt (SD)

X

Jörgen Andersson (M)

O

Hans Unander (S)

O

Emil Källström (C)

Janine Alm Ericson (MP)

X

Jan Ericson (M)

X

Marie Granlund (S)

X

Dennis Dioukarev (SD)

X

Mats Persson (L)

X

Ulla Andersson (V)

Rolf Åbjörnsson (KD)

X

Niklas Karlsson (S)

X

Suppleanter

Börje Vestlund (S)

X

Fredrik Schulte (M)

X

Adnan Dibrani (S)

Anette Åkesson (M)

X

Ingemar Nilsson (S)

Johan Forsell (M)

Peter Persson (S)

Peter Helander (C)

Rasmus Ling (MP)

Jenny Petersson (M)

Leif Petersson (S)

Johnny Skalin (SD)

Mathias Sundin (L)

Håkan Svenneling (V)

X

Emma Henriksson (KD)

David Lång (SD)

Sven-Olof Sällström (SD)

Per Åsling (C)

Karin Rågsjö (V)

Andreas Carlson (KD)

Maria Arnholm (L)

Said Abdu (L)

Aron Modig (KD)

Jessica Polfjärd (M)

Marie-Louise Rönnmark (S) extra suppleant

N= Närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen

V= Votering O= ledamöter som härutöver varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.