Protokoll utskottssammanträde 2016/17:21

Kulturutskottets protokoll 2016/17:21

KULTURUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:21

DATUM

Tisdagen den 14 mars 2017

TID

Kl. 11.00–12.20

NÄRVARANDE

Se bilaga

§ 1

Justering av protokoll

Justerades protokoll 2016/17:20 av den 28 februari 2017.

§ 2

Civila samhället (KrU4)

Fortsattes behandlingen av motioner om civila samhället (jfr prot. 2016/17:18.4 och 2016/17:19.3).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2016/17:KrU4 justerades.

M-, SD-, C-, V-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

§ 3

Kultur och fritid för barn och unga (KrU8)

Fortsattes behandlingen av motioner om kultur och fritid för barn och unga (jfr prot. 2016/17:18.4 och 2016/17:19.3).

Utskottet fattade beslut i ärendet. Betänkande 2016/17:KrU8 justerades.

M-, SD-, C-, L- och KD-ledamöterna anmälde reservationer.

V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande.

§ 4

Mediefrågor (KrU7)

Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2016/17:74 och motioner.

Ärendet bordlades.

§ 5

Inkomna skrivelser

Kanslichefen anmälde två inkomna skrivelser

– dnr 1425-2016/17

– dnr 1480-2016/17

§ 6

Information från kultur- och demokratiministern

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, enhetschefen på Enheten för kulturarv och livsmiljö Fredrik Linder och politiskt sakkunnige Ulf Dernevik, Kulturdepartementet, informerade om kulturarvspropositionen (prop. 2016/17:116 Kulturarvspolitik) samt besvarade frågor från utskottets ledamöter.

Den politiske handläggaren Markus Lagerquist (M) och den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

§ 7

Information från Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarie Lars Amréus och överantikvarie Knut Weibull, Riksantikvarieämbetet, informerade med anledning av kulturarvspropositionen.

Den politiske sekreteraren Karl Efraimsson (SD) närvarade under denna punkt.

Informationsmaterial överlämnades.

§ 8

Nordiska rådet

Ledamoten Aron Emilsson (SD) informerade utskottets ledamöter om sessioner från Nordiska rådet.

§ 9

Nästa sammanträde

Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 21 mars 2017 kl. 11.00.

Vid protokollet

Tina Hökebro Bergh

Justeras

Olof Lavesson

Bilaga

Närvaroförteckning


KULTURUTSKOTTET

Bilaga
till protokoll
2016/17:21

– – – §§

1–3

4–9

LEDAMÖTER

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

Lavesson, Olof (M), ordf.

D

D

Carlsson, Gunilla (S), vice ordf.

D

D

Johnsson, Peter (S)

D

D

Magnusson, Cecilia (M)

D

D

Gille, Agneta (S)

D

D

Emilsson, Aron (SD)

N

D

Quicklund, Saila (M)

D

D

Wiechel, Björn (S) Tjl.

Lodenius, Per (C)

Malmberg, Niclas (MP)

Hökmark, Isabella (M)

D

D

Wallentheim, Anna (S)

D

D

Bengtsson, Angelika (SD)

N

D

Eliasson, Bengt (L)

D

D

Dinamarca, Rossana (V)

D

D

Utbult, Roland (KD)

D

D

Rojhan Gustafsson, Azadeh (S) Tjl.

SUPPLEANTER

Karkiainen, Ida (S)

D

D

Lohman, Eva (M)

Högman, Berit (S)

Bouveng, Helena (M)

Vakant

Sundin, Cassandra (SD)

D

N

Juntti, Ellen (M)

Lennström, Sanne (S)

Jönsson, Johanna (C)

D

D

Knutsson, Elisabet (MP)

D

Svensson, Michael (M)

Ezelius, Erik (S)

Bjälkö, Sara-Lena (SD)

D

N

Nylander, Christer (L)

Sestrajcic, Daniel (V)

Vakant

Haider, Monica (S)

Karlsson, Mattias (SD)

Filper, Runar (SD)

Hult, Emma (MP)

Åkesson, Anders (C)

Nordell, Lars-Axel (KD)

Weimer, Maria (L)

Haddad, Roger (L)

Svantorp, Gunilla (S)

Sätherberg, Anna-Caren (S)

Söder, Larry (KD)

Karlsson, Maj (V)

Rönnmark, Marie-Louise (S)

D

D

Vikström, Anna (S)

Anmärkning: I kolumn N anges vilka ledamöter som har deltagit i handläggningen. I kolumn V anges i förekommande fall hur resp. ledamot har voterat. D=Närvarande och deltagit i beslutet. N=Närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.