Protokoll utskottssammanträde 2016/17:21

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:21

RIKSDAGEN

MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET

PROTOKOLL

UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:21

DATUM

2017-02-16

TID

10.00 – 10.30

NÄRVARANDE

Se bilaga 1

§ 1

Vattenvård (MJU10)

Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om vattenvård.

Utskottet justerade betänkande 2016/17: MJU10 efter vissa ändringar.

Följande reservationer anmäldes:

 • (C) – under punkt – 1 – Havs- och vattenmiljöarbetet,
 • (L) – -”- – 2 – miljöövervakning,
 • (SD) – -”- – 3 – tillståndet i Östersjön,
 • (C) – -”- – 4 – den interna belastningen i – – – – Östersjön m.m.,
 • (KD) – -”- – 5 – utsläppsrätter för Östersjön,
 • (KD) – -”- – 6 – hantering av barlastvatten,
 • (KD) – -”- – 7 – förbud mot oljeborrning i – – – – Östersjön,
 • (KD) – -”- – 8 – sanktioner vid oljeutsläpp m.m.,
 • (M, C, L, KD)-”- – 9 – EU:s ramdirektiv för vatten,
 • (KD) – -”- – 10 – enskilda avlopp m.m.,
 • (M) (C) – -”- – 11 – vattenskyddsområden.

M-, SD-, C-, L-, KD-ledamöterna anmälde särskilda yttranden.

§ 2

Kommissionens förslag om ändring av rådets direktiv 87/217/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, Europa-parlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013, rådets direktiv 86/278/EEG och rådets direktiv 94/63/EG vad gäller förfaranderegler i fråga om miljörapportering, och om upphävande av rådets direktiv 91/692/EEG

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2016) 789.

–
Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 3

Kommissionens förslag om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM (2017) 38.

–
Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen.


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§ 4

Kommissionens förslag om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021

Utskottet inledde subsidiaritetsprövning av KOM (2017) 54.

Ärendet bordlades.

§ 5

Uppföljning av systemet med överlåtbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket

Föredraganden Christer Åström och Anna-Lena Kileus presenterade uppföljnings- och utvärderingsgruppens rapport Uppföljning av systemet med överlåtbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket.

§ 6

Inkommen skrivelse

En inkommen skrivelse enligt bilaga 2 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 7

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 21 februari 2017 kl. 12.00.

Vid protokollet

Justeras den 23 februari 2017

Matilda ErnkransMILJÖ- OCH JORDBRUKS- UTSKOTTET

NÄRVAROFÖRTECKNING

Bilaga 1 till

prot. 2016/17:21

§ 1

§ 2-4

§ 5-7

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

N

V

LEDAMÖTER

Matilda Ernkrans (S), ordf.

X

X

X

Kristina Yngwe (C), vice ordf.

X

X

X

Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

X

X

X

Isak From (S)

X

X

X

Johan Hultberg (M) tjl. t.o.m. 2017-02-26

-

-

-

Sara Karlsson (S)

X

X

X

Martin Kinnunen (SD)

X

X

X

Åsa Coenraads (M)

-

-

-

Johan Büser (S)

X

X

X

Stina Bergström (MP)

O

X

X

Gunilla Nordgren (M)

X

X

X

Monica Haider (S)

X

X

X

Anders Forsberg (SD)

X

X

X

Lars Tysklind (L)

X

X

X

Jens Holm (V)

-

-

X

Lars-Axel Nordell (KD)

X

X

X

Marianne Pettersson (S)

X

X

X

SUPPLEANTER

Petra Ekerum (S)

Jesper Skalberg Karlsson (M)

X

X

X

Åsa Westlund (S)

Lars-Arne Staxäng (M)

Pyry Niemi (S)

Runar Filper (SD)

X

X

-

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Kristina Nilsson (S)

Rickard Nordin (C)

Emma Nohrén (MP)

X

O

O

Sten Bergheden (M)

Mikael Dahlqvist (S)

Aron Emilsson (SD)

Nina Lundström (L)

Wiwi-Anne Johansson (V)

Sofia Damm (KD)

Elin Lundgren (S)

Josef Fransson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

Anders Schröder (MP)

Eskil Erlandsson (C)

Emma Wallrup (V)

Birger Lahti (V)

Magnus Oscarsson (KD)

Emma Carlsson Löfdahl (L)

Said Abdu (L)

Magnus Manhammar (S)

Larry Söder (KD)

Roland Gustbée (M) extra suppleant t.o.m. 2017-02-26

X

X

X

N = Närvarande

x = ledamöter som deltagit i handläggningen

V = Votering

o = ledamöter som härutöver har varit närvarande

Utskottens och EU-nämndens protokoll

Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.